ޚަބަރު / ށ. މިލަންދޫ

މިލަންދޫގައި 21 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

މިލަންދޫގައި މިރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޝަރުމާ، އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ އެކު.

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ކޮޓަރި ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ރަށު ލިވަޕޫލް، ފާތުމަތު ޝަރުމާ މަރުވިއިރު އޭނާގެ ބަނޑަށް ހަ މަސް ކަމަށާއި ދެމައިން ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ، އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި، ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވައި ފެނިގެންނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ހޭ ވެސް ނެތް ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް ދެމައިން އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

"[ޝައްކުކުރެވޭ] އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރުމާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވޭ،" ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން ޝަރުމާއާ އެކު އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އޭނާގެ މަންމަ ކަމަށެވެ. ޝަރުމާގެ ފިރިމީހާ އާއި ބައްޕަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނބިމީހާގެ ކުއްލި މަރުގެ ހިތާމަވެރި ޚަބަރާ އެކު ފިރިމީހާ މިހާރު ވަނީ ރަށަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގަ އެވެ.

"ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ބެލިއިރު ޝަރުމާ ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމަށް ވަނީ. ކޮޓަރީގައި މާ ގިނައިރު ވެގެން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ބަލަން ވަނުމުން ފެނުނީ،" ކައުންސިލް މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޝަރުމާގެ މަންމަ ހާލު ދެރަވެގެން ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ.

"ޑޮކްޓަރުން ބޮޑަށް ލަފާކުރަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވީ ކަމަށް،" ކައުންސިލް މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިއްހީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމާ އެކު މި އުމުރުގައި ދިވެހިން މަރުވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޝަރުމާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު އެވެ.

68 ކޮމެންޓް, 1536 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 3%
icon sad icon sad 97%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މާމާ

30 December 2018

މި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

30 December 2018

މިދިޔަ އަހަރު ހިނގިޔަސް މިކަންކަމުގެ ފަހަތުގައި ސަބަބުތަކެއްވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައަދަދަށް ހަކުރު ހިމެނޭ ބުއިންތައް ބުއިން ހިމެނޭ. މީހާ ހެދި ބޮޑުވާ އުމުރުގައި ފަލަވެދާނެތީ ކޮޮފީތައްޓަކާއި ޕިކްފައިން ޕެކެޓެއް ކައިގެން ތިބޭ ކިތައް އަންހެން ކުދިން އެބައުޅޭކަން އެނގޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަން1

29 December 2018

انااللّه وإناّ اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

މަރުކަޒު

29 December 2018

އިއްޔެ މާފުށިން، މިއަދު މިލަންދޫއިން، މިއީ އަނެއްކާ މާބަނޑު މީހުނަށް ދެވޭ ބޭހަކުން ވާކަމެއް ނޫންބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސްފަތާލު

30 December 2018

މީ 11 ޖޫން 2017 ގެ ޚަބަރެކޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރަށު މީހާ

30 December 2018

ތާރީހު ބަލާލުން މުހިންމު

The name is already taken The name is available. Register?

ތާރީހް

30 December 2018

ތާރީހް ބަލާލާ... މިއީ ވަރަށް ކުރީގެ ހަބަރެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ކަނޭ ކީލި

30 December 2018

ކޮއްކޯ މީ ކޮންއިރެއްގެ ޚަބަރެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހުމަ

29 December 2018

انااللّه وإناّ اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

އިންސާނާ

29 December 2018

ސިއްހީގޮތުން ކިތަންމެ ކުރިއަރާފަ އޮތަސް އަޖަލުޖެހުމުން ކުެރވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޮއޮންނާނެ ތަނަވަސްކަމާ ކުރިއެރުމަކީ މަރުން ސަލާމައްވެދާނެ ކަމެއްކަމުގަ ދެކޭމީހާގެ މޮޔަކަމާއެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޟަަާހް

20 June 2017

انااللّه وإناّ اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަލީ ބެ

29 December 2018

انااللّه وإناّ اليه راجعون 0

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުބެ

12 June 2017

ފުލުހުންނާ ޑޮކްޓަރގެ ބަސް ތަފާތު ހެހެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބިންމާ

12 June 2017

ފިރިހެން ކުއްޖާ އަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަ ކުއްޖެއް. އެއް ރިސޯޓްގަ 3 އަހަރު އުޅުނިން. މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ އާއިލާ އަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ހަލުރަތުގައި ދުއާކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރިނީ

12 June 2017

މިހެންދިމާވަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ރޯދަމަހު މައިބަނޑުމީހާޔަށް ދީފައިވާ ދޫ، މި މުޖުތަމައުދެކޭގޮތާހެދި އަންހެނުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިލުންވާތީ. ހަމަ މިގޮތަށް އެތައްކުޑަކުދިންނަށްވެސް މިގެއްލުންވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނީނާ

30 December 2018

ތިކިޔާ އެއްޗެއް ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ބުނެދޭންވީ ނޫންތޯ! މިކަމާ ރޯދަމަހާ ހުރީ ކޮން ގުޅުމެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަރީރު

12 June 2017

انااللّه وإناّ اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454