ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ޝާފިއުގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރު ކުރި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓު، އަހުމަދު ޝާފިއުގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.


"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝާފިއު ހައްޔަރު ކުރީ އިއްޔެ ރޭ ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ފަހު، އެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ކޯޓުގައި އެދުނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށެވެ. އެކަމަކު ގާޒީ ނިންމީ ފަސް ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

މެމްބަރުުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި އަހުމަދު ސޮފްވާން ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

މައުމޫންގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސޮފްވާން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ.