ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ފާރިސްއެއް ނޫން، ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި ޕީއޭ މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕީއޭ އަކީ މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމަނިކުފާނާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގޮތުން އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އޭރު ޕީއޭ ހިންގުމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް ހައިޖެކް ކޮށްގެން އުޅުއްވަނީ ޕީއޭ އިން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިރޭގެ ޖަލްސާގައި މައުމޫން އިޝާރާތް ކުރެއްވީ އެ ބޭފުޅުންނަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެ މ. ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ހޮވާފައިވާތީވެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ނަމުން އެމަނިކުފާނާ ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް މުހާތަބު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، އެމަނިކުފާނަށް އެގޮތަށް މުހާތަބުކުރާ މީހުންނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ނުއުފުއްލަވާނެތޯ މައުމޫން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތައް މައުމޫންގެ އަތްޕުޅުން އަތުލައި، ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ވެސް ވަނީ ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ގާނޫނާއި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ނިންމުމަކަށްވާތީ އެކަން ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މައުމޫން މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލީ ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ހުރި ތަނެއްގައި އިށީންނެވުމުންނެވެ. އެއީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި ޕީއޭ މީހުން. ޕީޕީއެމްގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގައި ސަރުކާރާއި އެތަން މިތަނަށް ހޮވި އަމަލުކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ ހިލާފަށް. ހަގީގަތް ފޮރުވުމަށް އެހެން ގަމީހެއް ލައްވައިގެން ޕީއޭ ބަޔަކު ތިބީ. މހާރު އެތިބީ އަސްލަށް ރުޖޫއަވެ، އެހެންވީމާ ކާކުތޯ މިތަނުން ޝަހުސް އޮޅުވާލީ،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ފާރިސް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓް ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން އިތުރު އަމުރެއް ނެރުނީ އެ ގެއިން އެއްޗެހިތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ދެއްކުމަށެވެ. އެކަމަކު ފާރިސްއާ މެދު ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކާއި އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަކީ ވެސް އިންސާފުން ބޭރު އަމަލެއް ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވީ ފާރިސްއާ މެދު އަމަލުކުރަމުންދަނީ، ވަރަށް ފަހުން އަމަލުކުރަން ފެށި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނާ ވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމުގައި 45 މެމްބަރުން ސޮއި ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފާރިސް ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ފާރިސްގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަދިއެއް ނުފަށަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ފާރިސް ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ވަނީ އިބްތިދާއީ ދެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފަ އެވެ.

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރުވި ޖަލްސާގައި މައުމޫން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފާރިސްއެކޭ އެއްގޮތަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އަދަބު ލިބެމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިއަސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމާތު ނުދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ފެށެނީ އަދި ދެމިއޮންނާނީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ވެސް އޮންނާނީ ރައްޔިތުން ދިން ބާރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ގާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ މިނިވަން ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ވަކި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެ ހައްގު ވެސް މަނާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަން މައުމޫން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން ވޯޓު ދޭން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތީ ހެޔޮ ނިޔަތަކާ އެކުގައި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައުމޫން މިރޭ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.