އައްޑޫގައި ހުންނަ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮތްޕަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި

އައްޑޫގައި ހުންނަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ ގޮތްޕަށް ރޭ ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި އެވެ.


ސ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮފީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އައްޑޫގައި ހުންނަ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮތްޕަކީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެސް އައްޑޫ ޕީޖީ އޮފީހަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދިނެވެ.