ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބުވި މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި އެވެ.


މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި، ފަހުން ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ޕީޕީއެމުން ވެސް ވަކިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަވެސް އެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހުކުމް ކުރުމާ ހަމައަށް އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރު ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކުރަމް މިއަދު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ޕީޕީއެމްގެ ދަފުތަރުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމުން ވަކިިކުރުމާ ގުޅިގެން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފު މުހަންމަދާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު އަމީތު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހްމަދުގެ އިތުރުން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާން އެވެ. މި ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އަންނަނީ ތަައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އީސީން ކަނޑައެޅުމުން ހަތަރު މެމްބަރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ. އެ ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑިއާ ބެހޭ ގޮތުން ހުކުމަކާއި އަމުރެއް ނެރެފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ހުކުމް ނެރުމާ ހަމައަށް އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރު ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލެއް އުފެދޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުން، އެ މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން އިތުރު ނިންމުމެއް ނިންމަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި އާންމުކުރި ބަޔާނުގައި، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަން ނުވަތަ ނުގެއްލޭ ކަން ވެސް ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިތައް ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ގޮނޑިތައް ނުގެއްލޭ ކަމަށެވެ.