ޚަބަރު / މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމުރު އައުމުން ހައިރާންވޭ، އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް: ބްރޯޑްކޮމް

"މިހާރު" ނޫސް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަހީބު ނޫސް ވިދާޅު ވަނީ.-- ފައިލް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"ހަވީރު" ނޫހުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުން މަނާކޮށް ސިިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ހައިރާން ވާ ކަމަށާއި އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެކު، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަަމަ އަށް "ހަވީރު"ގައި މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެއާ ހިލާފަށް، އެ ތަނުން މީހަކު އެހެން މީޑިއާއެއް ނުވަތަ މީޑިއަކާ ގުޅުން ހުރި ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ހަވީރު ނިއުސް އެޖެންސީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރުންނަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅައި އެ މުއައްސަސާތަކުން ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު މިރޭ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނެނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. އެ ތަންތަނުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރޭގައި ފަރުދީ މައްސަލަތައް ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

"މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ވަޒީފާ އާއި އެ ނޫން ވެސް މި ފަދަ ކަންކަމަކީ ފަރުދީ ކަންކަން. އެ ފަދަ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައެއް ނެތް،" އެ މީހަކު ބޭނުން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ހައްގު ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައި ވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ: "ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން މިހާރު އަދާ ކުރާ ވަޒީފާއާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ގޮތެއް ނިންމުން އެ ކޮމިޝަނާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި.-- ފައިލް ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް، މި ހުކުމުގައި އެ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައި ވުމުން ހައިރާންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފައެއް ވެސް ހޯދާނެ ކަމަށާއި އިތުރަށް ބަލަން ހުރި ކަންކަން ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިހުތިރާމް ކުރަން. ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އިހުތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މީހަކު ހަވީރުގައި ނޫނީ މިހާރުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އެއީ އޭނާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނެ، އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ،" ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު"ގެ ބައެއް ނޫސްވެރިން މަސައްކަތުގައި.-- ފައިލް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވަނީ މިރޭ ވިދާޅު ވެފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އަމަރު ކުރީ ހަވީރު ނިއުސް އޭޖެންސީގެ ތިން ހިއްސާދާރުން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި އަބްދުﷲ ފާރޫގު ހަސަނާއި މުހައްމަދު ނައީމްގެ ފަރާތުން ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން ދައުވާ ކޮށްފައި އޮތީ "ހަވީރު" ނޫސް ހިންގައިގެން މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން އެ ތިން މީހުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ މިންވަރު ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި ދިނުމަށާއި ހަވީރު ނޫސް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމަށެވެ.

"ހަވީރު"ގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެ ދައުވާގައި އެދިފައި ނެތަސް، ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިއިރު އޮތީ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ވެސް އަމުރު ކޮށްފަ އެވެ.

ހަވީރު" ހުއްޓާލިއިރު، އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނީ "މިހާރު" ނޫހުގަ އެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 110 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 7%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވާނުވާ

04 July 2016

ހަމަހޭގަތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްވާ ޢަލީ/ގދ.ތިނަދޫ

04 July 2016

ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިރައީސްގެ ވެރިކަމުގައި ފަޑިޔާރުގެއިން ހުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަން މިސަރުކާރުން ތަންފީޒްކުރާނެކަމަށެވެ. މިވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް މިހާރަކު ނޭގެއެވެ. ބަލަ މިރައީސް އަދިވެސް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ އެހެންވީމާ ހުކުމް ކޮންމެ ގޮތަކަށްއަޔަސް ތަންފީޒްކުރަން ޖެހެއެވެ. މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިހުރީވެސް މިފަދަ ހުކުމް ތަކެވެ. އެހުކުމްތައް މިސަރުކާރުން އެދަނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފުކަން އެގިހުރެވެސް ތަންފީޒް ކުރަމުންނެވެ. އޯކޭވާނެ ހުރިހަކަމެއްވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަލާކު

04 July 2016

ތިކަމުގައި ގާޒީގެ މަސްލަހަތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕުރީމް ކޯޓުން ބަޔާނތައްނެރި ބަޔަކު ކުއްވެރިކޮށޤ ބިރުދެއްކުމުގެ ބަޔާންތައް ނުނެރޭނެބާ؟ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ހޯލި

04 July 2016

ފަޑިޔާރުންގެ ބުއްދީގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތޯ ޗެކު ކުރަން ވަރަށްބޮޑަށް ފެނެއެވެ. މަދުވެގެން ހަމަހުން މެންޓަލް ޗެކަޕެއް ހެދުން ކޮންމެހެން ބޭނުމެއެވެ. އަލީ ހަމީދުގެ ކޯޓްގެ ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒެޑްސް

04 July 2016

ބަލަ ކޯޓުގެ ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން ފިޔަވަޅު ނާޅާނަމަ އަޅުގަނޑު ބުނާނީ ދެން ތިން ހިއްސާދާރުން ދުއްވައިގަންނާނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށޭ. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފަށް ކަންކަން ނުދަނީސް ތި ހުކުމް މައްޗަށް އުފއްލަވާފާނެ. މިހިސާބުން މައްސަލަ ހުލިވީ، ގާޒީ ސަލާމަތްވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިޓްލަރ

04 July 2016

މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ހުރެ މިއޮށްފަދަ ރޯދަމަހު ކޮންކަހަލަ ހުކުމެއްޗަކުރީ....

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަހީބުގެ ރައްޓެއްސެއް

04 July 2016

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރިފަދަ ސުމޯޓޯ ދައުވާއެއް އަތުވެދާނެކަން ހަނދާން ނެތުނީތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުއްތޮންބެ

04 July 2016

"ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނަށް" ކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނު އަސާސީ އިން އެވަރުގެ ބޮޑު ޔަޤީންކަމަކާ އިތުބާރެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމުން ފަނޑިޔާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިޔަސް އެކަމެއް އެބަ ނަފީ ވެއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކަކީ ޤާނޫނު ކަމަށްވެސް މާނަ ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި "ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނަށް" ކަމަށް ލިޔުނު ނަމަ، ޤާނޫނު އަސާސީ އާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އަދި އެޢާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަން ބާތިލް ވުމުގެ ޖާގަލިބެއެވެ. ބޭރުގެ އެހެން ބަސް ބަހެކޭ އެއްފަދައިން ޢިބާރާތްކުރެވޭ ގޮތަކުން ނުވަތަ ފިއްޔެއް ނުވަތަ އަކުރެއް ތަފާތުވުމުންވެސް ގަސްތުކުރި މާނަ ނޫން އެހެން މާނައެއް ދޭހަވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ބަހުގައިވެސް އޮވެއެވެ. ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއްވެސް ކޯޓުތަކަށް އޮންނައިރު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މިފަދަ ކަންކަމާމެދު ޤާނޫނު ހަދާފަރާތްކަުންވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލުން ކިހިނެއްވާނެބާވައެވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިއްކޮ

04 July 2016

ގާޒީ ހަމަ ހޭގައި ހުރެގެން ކުރި ހުކުމެއްބާ. މި ހުކުމުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކަކީ ޢަދުލު އިންސާފުނެތް ދުނިޔެއަށްޓަކައި ވިކި ހުސްވެގެންތިބި ގާޒީން އުޅޭ ކޯޓްތަކެއްކަން ހާމަވެގެން ދެއެވެ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުރުމަތް

04 July 2016

ބްރޯޑް ކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު ވެސް ކޯޓްގެ ޙުކުމަށް ގޮން ޖަހާ ކޯޓްގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުން އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454