މައުމޫންގެ މިސްރާބު ހުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒާ ދިމާލަށް: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މިސްރާބު ހުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒާ ދިމާލަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން މައުމޫން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނަމަ، އެމަނިކުފާނަށް ވަޑައިގެންނެވެނީ އެމްޑީޕީއާ ދިމާލަށް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް އެތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ މައުމޫނަށް ކަމަށް ވެސް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ޕީޕީއެމަށް ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިފާޒް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، މައުމޫނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

"ރައީސް މައުމޫނަކީ ދިގު މާޒީއެއް ވަންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބިފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބޭފުޅަކީ ވެސް މައުމޫން. ރައީސް ޔާމީނަކީ މަގުބޫލު ބޭފުޅެއް ނޫން. މަގުބޫލު ބޭފުޅަކަށް އެކަންކަން ކުރެވޭނީ." ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.ެއ

ރާއްޖެ ވެއްޓެމުންދާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެއިރަކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ބަޔަކާއެކު އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި މިކަމުގައި އެހީތެރިކަން ދޭން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވެސް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މައުމޫން ނިންމަވާ ގޮތެއް އެނގުމުން މައުމޫނާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން އެމްޑީޕީން އެނގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޑީޕީން ނުދައްކާ ވާހަކައެއް މައުމޫން ވިދާޅެއް ނުވޭ. އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކައެއް އެއީ ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޖައިޒު ފައިދާތައް މީހުންނަށް ހޯދައިދޭ ވާހަކަ، އަދުލު އިންސާފު ނެތް ވާހަކަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކުރާ ވާހަކަ." ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މައުމޫން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީނާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައި، ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކުން ސަރުކާރުން ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭކަން މައުމޫން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ "ވައްކަންތަކާއި" އެބޭފުޅުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް އެނގުމަކީ ޝިފާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ރައީސް ނުކުންނަވާ "ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް" ވިދާޅުވުމަކީ ރައްޔިތުން ނުކުންނަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ.

މައުމޫން ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބަޔާނެއް ދެއްވަނީ. ޕީޕީއެމް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް މައުމޫން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައި. -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"ރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލުން ރައީސް ޔާމީން ވައްކަން ކުރައްވާ ކަމާއި އަދުލު އިންސާފެއް ނެތް ކަން ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވުނީމަ ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ." ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މައުމޫން އިސް ނަންގަވައިގެން އެމަނިކުފާނަށް ލަފާއަރުވާނެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލުމަކީ ހެޔޮ ފާލެއް ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އިސް ނެންގެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މައުމޫން ފައްޓަވާފައި މިވަނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލަ އާއި ބިޑް ކުރުމެއް ނެތި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށާއި ބިންތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް، ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ފާސްކުރެއްވި އިސްލާހަށް ފަހުގަ އެވެ.

މައުމޫން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ލަފާއަރުވާނެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލައި ޕާޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް ވެސް ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ. ޓައިމްލައިނެއް މައުމޫން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވަނީ މިހާރު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ޔާމީނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި 2018ގެ ޓިކެޓް ދޭން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވައި އެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނައިން ވާދަކުރައްވާ ނަމަ ޕްރައިމަރީއަކަށް ގޮސްގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.