އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުމޫން ދެއްވީ ފިނި ޖަވާބެއް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ދެއްވި "ފިނި ޖަވާބު"ން، އެކަން ކާމިޔާބުވެދާނެތޯ ސުވާލުއުފެދިއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ހިޔާލު ޕާޓީތަކަށް ދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. މި ވިސްނުމުގައި، ގޮތްތަކެއް ހޯދަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލައްވައިފަ އެވެ. އެ މަޝްވަރާތައް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ ކަން އެ ދެ ޕާޓީން ހާމަކޮށްފައިވި ނަމަވެސް އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް މައުމޫން ނުދައްކަވަ އެވެ.

މ. ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު ރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މައުމޫން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން އަދި ތި ވާހަކަ ނުދައްކަން" ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއީ ދައްކަން އަދި މާ އަވަސް ވާހަކަ އެކެވެ.

"އަދި ތިއީ ތަންކޮޅެއް އަވަސް ވާހަކައެއް. އެހެންވީމަ އެ ވާހަކަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކަން. މިހާރު ކުރަން ހުރި އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއީ، ސިޔާސީ ލީޑަރުން އިސްވެ ފައްޓަވާފައިވާ އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތްތައް ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށެވެ. އެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންކަން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވެވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމް މި ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ. ކާމިޔާބުކަމާ އެކީގައޭ. އެހެންވީމާ ލަހެއް ނުވެ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މި އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލާނަމޭ،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް ޕާޓީތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް މައުމޫން މި ވިދާޅުވީ، ޕާޓީތަކުގައި ހުރި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ހެދި އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އިދިކޮޅު ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ބޭނުންވާއިރު އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަކީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކާ އެކު އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ ވެސް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އިންތިގާލީ ސަރުކާރު ހިންގާނީ، ޕާޓީތައް ތަމްސީލްކުރާ އިންތިގާލީ ވެރިއެކެވެ. އެ ރައީސްގެ ޒިންމާއަކީ، މިހާރު މަސްހުނިކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ވަކިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވާނެ ޖާގަ ހޯދައި ދެއްވުން ކަަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.