މަޑުއްވަރީގެ ބަނދަރު ހަދައި ނުދީގެން ރައީސްގެ އަރިހުގައި ރޮއެ އާދޭސް ކުރިން: އަމީތު

ރ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހަދައި ދިނުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާތޯ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ރޮއެ އާދޭސް ދެންނެވި ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޑުއްވަރީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަމީތު ވިދާޅުވީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުން އާދޭސް ކުރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް ސިޓީ ލިޔުއްވައި، ރޮއެ އާދޭސް ދެންނެވި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާންގެ "ފަހަތުން ވެސް ދުވެ" އެ ކަންތައް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ މަހު މަޑުއްވަރި އަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ ވާހަކައިގެ ނަން ވެސް ވިދާޅު ނުވާ ކަން އަމީތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން މަޑުއްވަރި އަށް ވަޑައިގެންނެވި ހަމައެކަނި ބޭނުންފުޅަކީ އެ ދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ޕީޕީއެމަށް ހޯއްދެވުމެވެ.

"ވެރިން ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް އަންނަ ޖެހޭނީ ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކާ އެކު. ހަމައެކަނި ވޯޓު ހޯދާކަށް ނޫން. އެގޮތަށް ވޯޓު ހޯދަން ރަށްރަށް އަންނަން ޖެހޭނީ ކޯޓު އަމުރު ހިފައިގެން،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަދިވެސް ހުންނެވީ، މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެން ވައުދުގެ މަތީގަ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާސްތެރިވެ، އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލައި ދިނުމަށް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އަމިއްލަ ޒަމީރު ގަބޫލު ނުކުރާ އެތައް ކަމެއް ކުރެއްވި ކަމަށް އަމީތު މިރޭ އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައެއް ގާނޫނުތައް ހެދުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމާއި އޭނާގެ ވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އިންތިޚާބުވި ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް މަގާމުން ދުރުކުރުމާއި ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ރައީސް ޔާމީނަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކޮށްދެއްވި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ވާން ފެއްޓެވީ ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްދެމުން ދަނިކޮށް ފެއްޓެވީ ނުހައްގުން ޝަރީއަތްކޮށް ނުހައްގުން ހުކުމްކޮށް މީހުން ޖަލަށް ލާން. އަނިޔާވެރި ވާން ފެށީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުން ގެންދަނިކޮށް ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އެވެ. އަދި ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އެކަންކަން ތަހައްމަލު ނުކުރެއްވި، އެ އާދޭސްތަކުގެ އަޑު ނޭއްސެވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް އޭނާ އިންތިޚާބު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ކެމްޕޭން ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ގުޅާ ނުލައްވާއިރު، ޕީޕީއެމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޖެހޭނެތޯ [ރައީސް] ޔާމީން ފަހަތުގައި ހުންނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ގުރުބާނީއެއް ނުވާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ގުރުބާނީގެ އަގު ޔާމީން ވަޒަނެއް ނުކުރެއްވި. އެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވީ ކުޑަގޮޅިއަށް ލައިގެން،" ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.