ޚަބަރު / ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި، ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހަކަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގެ ތެރެއަށް ބަޔަކު މިއަދު ވަދެ މާރާމާރީއެއްގައި ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު މެންދުރު 12:36 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މާރާމާރީގައި ޒަޚަމްވި ކުއްޖާއަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މާރާމާރީ ހިންގި މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭނާގެ ބޯ ފެޅުން ފިޔަވައި އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެ އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރަށް ހަމަލަދިން ދެ ފިރިހެނުން ސްކޫލްތެރެއަށް ވަދެގަތީ، ހެނދުނުގެ ސެޝަން ނިމުނު ގަޑީގައި، އެތެރެއަށް ވަން ބެލެނިވެރިންތަކެއްގެ ފަހަތުން ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުއްޖާއަށް އެ ދެ މީހުން ހަމަލާދިީ، ފިލަން މަސައްކަތް ކުރީ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހާ ބުންޏެވެ.

ހަމަލާ ދިން މީހާ ހިފެހެއްޓީ، އެ ސަރަަހައްދުގައި ތިބި ބެލެނިވެރިންތަކެއް ކަމަށް ވެ އެވެ.

"ދަރިވަރުން ނިމޭ ގަޑިއަށް ބެލެނިވެރިން ސްކޫލު ތެރެއަށް ވަން ގަޑީގައި، މި ދެ މީހުން ވެސް މިވަނީ. ސްކޫލް ތެރެއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގައި އެއްޗަކުން ޖަހައި ބޯ ފަޅާލީ،" ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ކިޔައިދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ޓީއެސްގެ ކުދިންތަކެއްގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވެ އެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޒަޚަމްވި އެވެ.

42 ކޮމެންޓް, 173 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 5%
icon sad icon sad 29%
icon angry icon angry 66%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޤަބޫލް ނުކުރާތި

17 January 2018

ގްރޭޑް1( އުމުރިން5 އަހަރު)ގެ ކުދިން ނާއި ގްރޭޑް10، އަދި 11، 12، (އުރުން 16،17 18 އަހަރު)ގެ ކުދިން އެއް ދަންފަޅީގައި އެއް ސުކޫލެެއްގައި ކިޔަވާ ދިނުމަކީ ކުޑަ ކުދިންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވާ ކަމެކެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

އެނދދއއ

17 January 2018

ކޮބާބާ މިދިޔަ އަހަރު ދަރިވަރުންގެ ފޮޓޯޖަހައިގެން ހެދި ކާޑުތަށް. ފުރަތަމަ ދެދުވަހު އެނެތިއްޔާ ބެލެނިވެރިޔާ ކަން އެގުނަސް ނުވެއްދި. އެކަން އެގޮތުގަ ހިފަހައްޓާލި ނަމަ މިފަދަ ކަންތައް މަދުވީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިޙްސަ

17 January 2018

ތިޔަސޮރުތައް ހިފަހެއްޓި ބެލެނިވެރިން ފަހަތުން ތިސޮރުތައް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕުން ދުވަން ފަށާފާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްލާހު

16 January 2018

ސްކޫލްތަކުގައި ގޭންގް ކުދިން އުޅޭކަން އެނގިގެން އެދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުލަބަދަލު

16 January 2018

ތިޔަ ސްކޫލްގައި ލާފައިހުރި ރީނދޫކުލަ މިހާރުން މިހާރަށް ބަދަލުކުރަން ގޮވާލަން. ތިޔައީ ފިތުނަވެރިންގެ ކުލަ، ކެހިވެރިންގެ ކުލަ، މުޅިޤައުމު ފަސާދަކޮށް ބައިބައިކުރި އަދި ކުރާ މީހުންގެ ކުލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

45678

16 January 2018

އެބުނާހެން. އިރާ ހަނދުގައި ފޮތިކޮޅެއްވެސް އަޅާތި ތިޔަކަމާ އުޅޭއިރު. ޕަރކާސް

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލް!

16 January 2018

ހަމަ ހެވެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުމުންދޫ އަލީ

16 January 2018

ހަލަ ގައިމުވެސް ސްކޫލް ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ތިޔަ ލިބުނީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ރ.މޫސަބޭ

16 January 2018

ސޭކުސްތާނުގަ ތިކަހަލަ ކާންތައް ހިގައޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަންރީދޫ ޓުވިޓަރޭ

16 January 2018

ކޯޑިނޭޓަރޫ....ތަނެންގެ ރައީސްކައިރީގަ ބުނެބަލަ ތިހުރީ ބޮޑުތަނުން ފޭލިވެފައޭ....ދެން މަހަށްދާށޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޯޑިނޭޓަރ

16 January 2018

ކާފީ ހެކި ނެތިގެން މިހާރު ތިވެރިން ތިބޭނީ ދޫވެފަ... .ސަހާދެއް މިއޮތީ ވާ ގައުމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ލީން

16 January 2018

ނޭންގެ މިހާރު އެމީހުން ދޫކޮށް ނުލާކަމެއްވެސް. އެހެންނެއްނު ދޯ އަބަދުވެސް ވަނީ. ދުވަހަކުވެސް މިކަހަލަ މީހުންނަށް އަދަބެއް އަންނަތަނެއް ނުފެނެ. މިހާރު ސްކޫލްތައްވެސް ސަލާމަތެއްނޫން. ކިހާ ދެރަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454