ފޭސްބުކްގައި ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ގެއެއް ފާސްކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ޕޭޖެއް ހިންގި މައްސަލަޔާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު އުޅޭ ގެއަކަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ފާސްކުރި ގެޔަކީ ރައްޔިތުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތަށް ހޯދާ އަހްމަދު ސޮފްވާންގެ ގެ ކަމަށް ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާރު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ގޭގައި އެހެން މީހަކު އުޅޭ އެޕާޓްމަންޓެކެވެ. އަދި މިއީ ސޮފްވާންގެ މައްސަލާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ނޫނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އައި ޕޭޖް މިހާރު ވަނީ ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕޭޖް ޑިލީޓްކޮށްލިޔަސް، އެ ޕޭޖް ހިންގި ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރިއަށެވެ.

ގެ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.