ރައީސް އަޒުލް ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރުން: ނިހާން

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ތެރެއިން ނޫނީ ބޭރުން ވިޔަސް ކޮށްފި ނަމަ އެއީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށާއި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ގައުމު ދިފާއު ކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކެރޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ފަދަ ނިންމުމެއްގައި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމަށް، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުގައި ނުކުމެ، އަދި ސިފައިންނަށް ވުރެ ކުރިން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުން މޭ ދިއްކުރާނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

"މި ތަނުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މޭ ދިއްކުރާނެ. އެ ފަދަ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ވިއްޔާ ސާފުކޮށް ވިދާޅުވޭ، އަޅުގަނޑުމެން ޗިސްކޮށްފައި، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފައުޖު ފަހަނައަޅާފައި ދެން ގައުމާ ހަމައަށް ދާން ޖެހޭނީ،" ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ބޭރުގެ ބައެއްގެ އަތެއް ވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ރައީސް ޔާމީން އަޒުލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އަމުރުގެ ސަބަބުން ގައުމުގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދިދާނެތީވެ، އެ އަމުރަށް ތަބާނުވާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ވަނީ ލަފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ރޭރެއްހެން ރޭރު ވާނެ ވެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް ވަޒަން ލައްވާފައި ހުރި ބަޑިއަކުން އުންޑަ ޖެހިޔަސް އެ މަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި "ބިމާހަމަކޮށް، ޗިސްކޮށް މެއާ ހަމަކުރުމަށް ފަހު މި ފުރުސަތު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދޭން ލާހިކެއް ނޫން" ކަމަށެވެ. އަދި ދޮންބަންޑާރައިން، ހޮޅިން ގައުމުން ބޭރުކުރި ފަދައިން، ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުން ބޭރު ކުރި ފަދައިން، އަދި ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި ސިފައިން ގައުމު ދިފާއު ކުރި ފަދައިން މިހާރު ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގައުމު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެފަދަ ޝަހީދު ހުސެން އާދަމުން އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި. ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޣްލާލު ދިފާއު ކުރާނީ. އެކަން އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާތި. އެކަން ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ބާރުގެ ވެރިންނަށް ވިޔަސް ބާރުގެ ބޭރުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭނެ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގައުމަށް ޣައްދާރެއް ނުވާނެ. އެހެން ނޫންނަމަ ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ވެސް ފިނީގައި ބޭރުގައި ނުހުރެ އެތެރެއަށް ދެމިގަތީސް."