ރާއްޖެ ޓީވީ މެދުކަނޑާލީ ގޯސް ހެދުނުކަން އަމިއްލަ އަށް ގަބޫލް ކުރެވިގެން: ޕީޕީއެމް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ ގޯސް ހެދުނުކަން، އެ ސްޓޭޝަންގެ ވެރިންނަށް އަމިއްލަ އަށް ގަބޫލު ކުރެވިގެން ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.


ރެ އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދު ކަނޑާލީ، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެމުން އައި ހިމާޔަތް ހުއްޓާލާފައި ވާތީ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެ ނިންމުމަކީ އެސްޓޭޝަނަށް ގޯހެއް ހެދުނު ކަމުގެ އިއުތިރާފެއް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ އަމިއްލައަށް ބަންދު ކުރީމާ، އޭގެން އިއުތިރާފެއް އެ ވެވެނީ ތިމަންނަމެނަށް ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަން،" ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދު ކުރަން ދާދި ފަހުން ގޮވާލެއްވި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކެލާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީން މަސައްކަތް ކުރީ އަމިއްލަ އަށް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، އެކަން ސަރުކާރުގެ "ބޮލަށް" ޖަހަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެ "އަތަށް ގޮވީ" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސްކްރީނަށް އަރުވާފައިވާ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެނޑިނޭޅި ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކާއި މީީޑިއާތަކުގެ ހިދުުމަތް، އިންޒާރެއް ނެތި ވަގުތުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އަންގާފައިވާތީ އާއްމު ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނި، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.