މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާ ރައީސްގެ މަންދޫބަކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ، ރައީސްގެ މަނއދޫބެްްގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތިއްބެވި އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތިން ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވި ތަނާއި ހާލުކޮޅު ބައްލަވާލައްވާފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް، ހައްޔަރު ކުރި މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ހާލު ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ބެލީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި ތިއްބެވި ގޮޅީގެ ހާލަތާ މެދު އާއިލާތަކުންނާއި ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލެއްވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލެއްވުމާއެކު ދޫނިދޫއަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ހާލު އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަކީ ޑައިބެޓިކް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފޮނުވި ބޭސް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ބުނެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އާއިލާއިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ބަލި ހާލަތަށް ނުބަލައި، ވަރަށް ގިނައިން ހަކުރު އަޅައިގެން ސައި ގެންގޮސްފައިވާއިރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ މަނިކުފާނު ފަރިއްކުޅުވުމަށް ގެންދިޔައީ ގަރުދިޔަ އާއި ބަތާ އެއްކޮށްފައި ބާލިދީއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުންނެވީ އިންސާނަކު ބަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއްގައެއް ނޫނެވެ. އާއިލާއިން ބުނިގޮތުގައި އެތަން ސިފަ ވަނީ ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ ޒުލެއްގެ ކޮއްޓެއްހެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައީސް މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއެކު މިހާތަނަށް 13 މީހަކު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި ވިލާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ވިލާގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.