ޚަބަރު / މުޒާހަރާ

އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައި ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ/ސޯޝަލްމީޑިއާ

ފުލުހުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް، މިރޭ 10:30 ވުމާއެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައިފި އެވެ. އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރަން އަމުރުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ 8:30 ގައި އެއްވީ، މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ ކަންމައްޗަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އިހްތިޖާޖް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން ވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އުމުރުން 68 އަހަރަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ނައީމާއްތަ އާއި އެހެން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކުރީ މަޖީދީ މަގުގައި އަޑުއުފުލަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނައީމާއްތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި.

މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި، ގިނައީ ވެސް އަންހެނުންނެވެ. މަޖީދީ މަގު، ކެމްޕަސް ކައިރީގައި އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދުން ދޫކޮށް ދާން އެންގުމުން ބައެއް މީހުން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. އެއާއެކު އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައި މީހުން ފޮނުވާލުމުން ދެން އެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، ކުނޫޒު ސަރަހައްދަށެވެ.

މިރޭ 10:30 ގެ ފަހުން އެއްވުން ކުރިއަށް ނުގެންދަން ފުލުހުން އަންގާފައިވިއަސް، އެ ވަގުތަށް އެއްވުން މެދުކަނޑައެއް ނުލި އެވެ. ފުލުހުންގެ އެ އެންގުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އެންގުމެއް ކަމަށާއި އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

31 ކޮމެންޓް, 116 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 47%
icon sad icon sad 17%
icon angry icon angry 35%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އާހިދާ

27 February 2018

ނައީމާއްތަގެ ލަދުވެސް މިހާރު ކެނޑިއްޖެ. ހިތައްއަރާ ދަރިންވެސް ނުތިބެނީމާއޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިޙްސާންތެރިޔާ

26 February 2018

ތިދައްތައަށް ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ދައުވާ އިސާހިތަކު ކޮށްފާނެދޯ؟ އުމުރެއް ނުވެސް އެނގޭނެ ކަންނޭގެ. އެކަމަކު ތިންބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުސްކުޅި ބެއްޔާ އަރާމުގަ... ހެއްވައެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެހެ

26 February 2018

ޖިންސީ ގޯނާވެސް މިގޮތަށް ނިކުމެ ފާޅުގަ ކުރިނަމަ ދައުވާކުރަން ފަސޭހަވީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޭމްސް

26 February 2018

10 ގަޑި 30 ހޭ. އަދުރޭ ކައިރީ ބުނެލަދީ ހަވީރު 6 ހެދިޔަސް އެއްވާނަމޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު އިބްރާހިމް

26 February 2018

އުމުރުން ދުވަސްވީމަ ދެން ، އަޅުކަމާއި ގެން ގޭގައި އޮންނަ ނަމަ....

The name is already taken The name is available. Register?

ހެވޭ

26 February 2018

އަޅުކަމަކީ އުމުރުން ދުވަސް ވީ މަ ކުރަން އަންގަވާފަ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މީހަކު މަރުވާނެ އިރެއް އެނގިލައްވާ ތޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭލާ

26 February 2018

ހަށިގަޑުން ބިޔަ އެތަކެއް ޓްރޭނިންތަކެއް ހަދާފައިވާ އަދި ރަޔަޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ދައުރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅޭނީ ހަށިގަޑު ނިކަމެތިކޮށް ހުރި 70 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުޔާ

26 February 2018

ގޭގަހުއްޓަތަ ގެންދަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނުހޭލާ

26 February 2018

މީޑިއާ އެޓެންޝަން ލިބިގެން ފުލުހުންނާ ސަރުކާރު ނުބައިކުރެވޭނީވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ލައްވާ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުވައިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖައިސާމް

26 February 2018

ހަގީގަތުގަ ނައީމާއްތަ އަކީ ބިޝާމާ، ޝަފީއާއާ، ފިލްޒާއަށްވުރެވެސް މާ ވަރުގަދަ އަންހެނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިހުސާނު

26 February 2018

މެޑަމް އަށްވުރެވެސް ނައީމައްތަގެ މަގުބޫލުކަން މާބޮޑު. މިނިސްޓަރު ސައީދަށް ނައީމައްތަގެ ފަރާތުން ވަރަށް ސަލާމް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމާބެ

26 February 2018

ނަޢީމާއްތައަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވައި، މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާވެ ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި އުޅުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށި! އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދީދީ

26 February 2018

މީގައުމީ ކަމެއް ނުބައި ވެރިޔެއްގެ ކިބައިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމައް ވުރެ ހެޔޮކަމެއް ނިކަން ކިޔާދީބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ހެހެ

26 February 2018

ނައީމައްތައަށް މިގައުމުގެ ނުބައި ވެރިން އެނގޭކަން ނަސީބު...

The name is already taken The name is available. Register?

ހަަދަ

26 February 2018

ހާދަ ރީތި ދެ ފުލުސް ކުދިންނޭ ނައީމަދައްތަ ހައްޔަރު އެ ކުރަނީ އަޅެ މަގޭ ހައްޔަރުކުރަން އެދެކުދިން އަނަނާނެނަމަ ހާދަރަނގަޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޭމްސް

26 February 2018

ޖައްސާލަބަލަ މުޒް އަކައް. ގޭގަ އޮތީމަވެސް ޕެޕް ސޫޕް އެބަ ޖަހާ. އެހެން ވީމަ ނާންނަން ވީ ސަބަބެއް ނެތްތާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

26 February 2018

ބަލި ކަށިވެފައިތިބޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެން ކަނބަލުންދެކެ މިހާ ޖެހިލުންވާ ސަރުކާރަކުން ޤާނޫނު އަސާސީ ދެކެ ކިހާ ބިރެެއް ގަންނާނެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454