ދަރިފުޅަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފްލެޓު ގަތީ ހަލާލު ފައިސާއިން: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާންގެ ދަރިފުޅަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގަތީ "ހަލާލު" ފައިސާ އިން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނިހާންގެ ދަރިފުޅު މުހައްމަދު އަލާން އަހުމަދުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލެ އިން އަގު ބޮޑު ފްލެޓެއް، ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް އިން ގަތްކަން އެނގުނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި، އެ ފްލެޓްގެ މުއާމާލާތާ ބެހޭ ކަމެއް ތާވަލް ކުރުމުންނެވެ. އެހެންވެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ފްލެޓު ނިހާން ބައްލަވައިގެންނެވި ގޮތް ސާފުކުރަން އެދެމުންނެވެ.

ނިހާން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެމްބަރެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 79،000ރ. ގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 8.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެން ބޭންކަކުން 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ނެންގެވި އެ ލޯނުތަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އިތުރުން ދެން އޭނާ ލޯން ނެންގެވީ ކޮން ބޭންކަކުން ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

"އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް ފްލެޓު ނުގަނެވެންވީ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތޯ؟" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މެމްބަރުންނަށް ގަނެ ވިއްކުން މަނައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، އެބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓު ބައްލަވައިނުގަންނަވަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފްލެޓު ބައްލަވައިގަތީ، ހައްގު ގޮތުގައި، ގާނޫނާއި ގަވައިދުގެ ތެރެއިންނެވެ.

"އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ބަޔަކަށް ހީވެފައި އޮތް ނަމަ، އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ބަލަންވީ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަލާނަށް 18 އަހަރު ވުމާ ގުޅިގެން ފްލެޓެއް ދެއްވަން ކުރިން އޮތީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ދަރިފުޅަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ކަމެކެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް، ލޯން ނަންގަވައިގެން ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޕްލެޓިނަމް އިން ނިހާން ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގެންނެވިއިރު، އެފްޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި "ރެހެންދި-6" އިން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ 9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދެ ފްލެޓް ބަައްލަވައިގެންފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.