އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މާލޭގައި އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މީހަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ކަން ހިނގި ގޮތް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ އައްބާސް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު ޕޯސްޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ އަށް އިންޒާރު ދިނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލައިގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރު ކުރިތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

"ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައީ ގުރުއާން ޖަހަމުން. އައިސް (އިއްތި) އިން ސައިކަލް ކައިރި އަށް މަޑުކޮށްލާފައި ބުނީ މަރާލާނަމޯ. މި ގައުމުގައި ތިހެން ބުރުގާ ނާޅައި ނޫޅެވޭނެއޯ. މިއީ އަހަރުމެންގެ ސަރުކާރޯ،" ރަހުމާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައިވެ އެވެ.

"ފުލުހުން ހުއްޓާ (ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު) ބުނީ ކުރިމައްޗަށް އަރާބަލާށޯ ހަމަ ޗިސްޗިސް ކޮށްލާނަމޯ،"

ރަހުމާ ބުނީ ފުލުހުން، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން ގެންދިޔަ އިރު، އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ގޮސް، މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ ކަމަށް ވެސް ރަހުމާ ބުންޏެވެ.