ޚަބަރު / ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ހައިލަމް

ގާޒީ ހައިލަމް: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރަން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައި ---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް މިދިޔަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން މިއަދާ ހަމަ އަށް ވެސް އެ ކޯޓު ހިންގަމުން ގެންދެވީ ގާޒީ އާދަމް އާރިފެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރި ގާޒީ ހައިލަމް އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ޖޭއެސްސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިތުރުން ޑްރަގް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރާނެ ބޭފުޅުން ވެސް ޖޭއެސްސީން މިއަދު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒި ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ ސައީދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރަން ނިންމި އިރު، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމީ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުއްސައްތާރު އަބްދުލްހަމީދެވެ.

44 ކޮމެންޓް, 186 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 7%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 92%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕޮކަންޑި މޭން

29 May 2018

ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމްއަކީ މިވަގުތު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ފުންނާބު އުސް އެންމެ ޤާބިލް ބޭފުޅާ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުތަކަށް ފަރިތަ، ފަސްބައިގައި އެއްވެސް ލައްގަނޑެއް ޖެހިފައިނެތް، ޒަމާނީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ އިންސާފުވެރި އަހްލާޤް ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް. މަރުހަބާ އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމް. ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުށާ

29 May 2018

ތިހިރީ މާބޮޑަށް ކަންކަން އެނގިފައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސނާ މާންޖާއޯ

29 May 2018

ޕޮކަންޑިމޭން އަށް މާ ބޮޑަށް އެގެނީ ކަމަށްވެދާނެ . މިދައުލަތުގެ ތިފަދަ މަޤާމަކަސް މިދުވަސްވަރު ކިހިނެތްތޯ އާދެވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ނަގާ މުށަށްލާފައިވާ ފަރާތުގެ ރުހުންނެތި . ހައިލަމާއި މެދު ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ވަތުބަތާނަ

29 May 2018

ތި ގޮނޑިއަކީ ވަރަށް ހޫނު ގޮނޑިއެއް! ބުނާހާގޮތަކަށް ޙުކުމްތަށް ނެރުމުގެ ބަދަލު ތިމާގެ ބުއްދިން ފިކުރުކޮށްގެން ހެދިފައިހުރި ގާނޫނުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން އިންޞާފުން ޙުކުމް ކުރަށްވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެދުވަސް އަންނާނެ

29 May 2018

މިހާރު ޓެރަރިޒަމް ދައުވާ ތައް ކޮއްފަ ތިބި މީހުންނައް ހުކުމް ޖެހުމައް ޔާމީން ބޭނުންވަނީ މީނަލައްވާ އޭގެ ފަހުން ނިކަން ރީތިކޮއް ބާކީ ކޮއްލާނެ. ޢެއީ މި ވެރިމީހާގެ ސްޓެރެޓެޖީ އަކީ. އެކަމަކު މާދަން ﷲ ގެ ދަރުބާރުގައި އިސްގާޒީ އަކައް ނުވެވޭނެ. ޖަވާބުދާރީ ވާނެޖެހޭނެ. ﷲއައް ބިރުވެތި ވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނިބޯ

29 May 2018

ހުކުމްތަކާބެހޭގޮތުން ސުވާލުވެވޭދުވަހު އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާނެޖެހޭނެކަމީ ޔަގީންކަމެއް ދުނިޔޭލެ ލައްޒަތާ އުފަލަކީ ކުޑަމިންވެރެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ނާޒިމް

29 May 2018

ހަހަހަ.. ގުނބޯލި! ގުނބޯލި!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަދމު

29 May 2018

ގާސިމް ބަލިއެނދުގައި އޮއްވާ ދަންވަރު ހިކުމްޖަހާލި އާރިފް އަށް ވުރެ ކުރީގައި މިހާރު ހައިލަމް އުޅުއްވަނީ. ހަމަގައިމުވެސް ވާނެކަމެއް ބުނެލަފާނަން މަރުވާނެ. އަދި ތިމާމެންޖަވާބުދާރީ ވާނޭ ދުވަސް އެބައޮތޭ. އަދި ބޭއިންސާފު ދެމިނޯންނާނެ. ބާރުގަފަރާތުން ހށލަތު ބަދަލުކުރައްވަން ވުމުން ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ނާޒިމް

29 May 2018

މަރުވާނެ ކަން ޔަގީން. ދެން ތިބުނި ކަންތައް ވާނެކަމެއް ތި ބޭފުޅާ އަކައް ޔަގީނެއްް ނޫން، ދެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާއްނާ

28 May 2018

ތިޔަހެން އެތަށް ތަރިންނެއް ވޭތުވެދިޔަ 6 އެއްކައަހަރު އަރާފައިބާފައިވޭ ، މިސާލަކަށް ކިންގ ހެދިގެން އުޅުނު އަބުދުﷲ ގާޒީއެއް ، ދެން ގާޒީބާރީއެއް ، އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްނެގިމީހަކުވެސް ހައްޔަރުކުރި ، ދެން މިހާރު ހައިލަވް ، ތިޔަތަރިވެސް ދާދިއަވަހަށް އޮއްސިގެންދާނެ ، ކާއިނާތުގެ ގާނޫންތަށް ބުނަނީ އެހެން ،

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ!

28 May 2018

ފަނޑިޔާރު ގެތަށް އެންމެމީހަކު ކޮންޓްރޯލް ކުރާތާ އެތަށް އަހަރެއްވެއްޖެ. އެމީހާ ހިތްނޭދޭ ގޮތަކަށް ހުކުމެއްނެރެފިނަމަ އެފަނޑިޔާރުންނެއް ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެންވިޔަސް އުފުރާލާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލް123

28 May 2018

އުއްމީދު ކުރަން މިވަގުތު ގާޒީންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުން މާޒީން އިބްރަތް ހާސިލް ކުރާނެކަމަށް. އެގިގެން މިދިޔަ އެއްޗަކީ ހުކުމްތަށް އަންނަނީ މަތީ ކޯޓުން ބޭނުންވާގޮތަށާ، އަދި ބޮޑުމީހައި އަންގައި ގޮތަށްކަން، ނަސޭހަތަކީ މިނޫން ދުވަހެއް އަތުވެދާނޭ، ތިމާތަށް މަތީމަގާމެއް ލިބުމުން އާޚިރަތް ދުވަސް މަތީން ހަދާން ނައްތާނުލައިށޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިބިރިހިންބެއްޔާ

28 May 2018

ފޮޓޯއަށް ބަލާލުމުން ވަރަށް ސާފު

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
24%
ނުފެނޭ
76%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454