އީރާނު ބޯޓުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން އެއްޗެކޭ ނުބުނާތީ ކަންބޮޑުވުން

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުރުނު އީރާނު ބޯޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނި، އެތަކެތި ރަށްރަށަށް ލައްގަމުން ދާއިރު އެ ބޯޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. ފަރަށް އެރި އެބޯޓަށް އެހީތެރިވާން ސިފައިން ދިއުމުން އޭގައި ތިބި އަށް މީހުން ވަނީ ބޯޓްގައި ރޯކޮށްލުމަށް ފަހު މޫދަށް ފުންމާލައިފަ އެވެ. އެމީހުން މިހާރު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ.


އެ ބޯޓްގައި ރޯކޮށްލުމާއި ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އޭގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެހި އޮޔާ ގޮސް ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ ލައްގަމުންނެވެ. އެގޮތުން އުލިގަމާއި މޮޅަދުއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ލެއްގި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ފަޅުރަށްރަށަށް ވެސް ލައްގާ ކަމަށްވެ އެވެ.

މި ބޯޓާއި އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިންގެ އަމަލާ މެދު އެތައް ސުވާލެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން މިހާތަނަށް ދިނީ ވަރަށް އާދައިގެ މައުލޫމާތެކެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އީރާނުގެ ބޯޓުގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް ހުރި ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެންނާތީ ބޯޓު ބަލައި ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުލުހުން އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމަކު އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުދިނަސް ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މައުލޫމާތު ހުންނާނެ އެވެ. އަދި އެއީ ކިހިނެއް، ކޮން ގޮތަކަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބޯޓުފަހަރުކަން ވެސް ފުލުހުންނަށް ބުނެދެވޭނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

އުލިގަމުން އެކަނި ހޮވި މަސްތުވާތަކެތިން ވެސް ދެ ޕިކަޕް ފުރުނެވެ. އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އެރަށަށް އަދިވެސް މަސްތުވާތަކެތި ލައްގަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެތަކެތި ރަށު ތެރެއަށް ގެންގޮސް ބޭނުންކުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޯޓާ ބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ނޭނގުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ލެއްގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެކެވެ.

"ފުލުހުން ވެސް، ސިފައިން ވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވޭ. އެއީ ކިހިނެއް ވެގެން އުޅޭ ބޯޓެއްތޯ. މިވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ކަންބޮޑުވޭ،" ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޯކޮށްލި ބޯޓުން އުލިގަމަށް މަސްތުވާތަކެތި ލައްގާފައި

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު މޮނީޓާކުރަން އުލިގަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޓް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ސިފައިން ދަތުރުކުރާނެ އުޅަނދެއް ނޯވެ އެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގިފއި ހުރީ މަސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބަޔަކު ރިޕޯޓް ނުކުރަނީސް ކޯސްޓް ގާޑަށް އެކަން ކުރިޔާލާ ނޭނގުމަކީ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އީރާނު ބޯޓް ފަރަށް އަރައިގެން ރިޕޯޓްކުރުމުން އެސަރަހައްދަށް ސިފައިން ދިޔައީ ހއ. ހޯރަފުށީގައި އޮންނަ ސީއެމްބިއުލާންސްގަ އެވެ.