ޚަބަރު / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މާގިނަ ވުމުން ސަމާލުވާން އިބޫ އެދިވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ: ރީ-ރަޖިސްޓްރީވަމުން އަންނަ އަދަދާމެދު އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި-- މިހާރު ފޮޓޯ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ސަމާލު ވުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި ރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް، 86،000 މީހުން ވަނީ ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން ފޯމު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިރޭ 12ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ އަދަދު 95،000 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ ހަވީރުގެ ނިޔަލަށް 72،000 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އީސީން އިއުލާން ކުރި ފަހުން، މާލޭގައި ނ. އަތޮޅުގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ކަމަށް ހިތަށް ވެސް އަރާވަޑައިނުގަންނަވާވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ލަފާ ކުރި ގޮތުގައި އެ އަދަދު އެންމެ ގިނަ ވެގެން ވެސް އަރާނީ 75،000 އަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން، މިއީ ރަނގަޅު އަދަދެއްތޯ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރި ނަމަވެސް، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކު ވޯޓުލާން އޮތް ފޮށީގައި ނަން އޮތްތޯ ބެލުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

"[އީސީން އިއުލާން ކުރި އަދަދަކީ] ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ހިނގަމުން ދާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވެ، އަޅުގަނޑު އެދެން، ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރި ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކު ވޯޓުލާން ޖެހޭ ފޮށީގައި ނަން އޮތްތޯ ބަލައި ޔަގީން ކުރަން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ފުރުމުގެ ކަންކަން، އީސީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމުތައް، ޕާޓީތަކުން އަންނަނީ އީސީއަށް ފޮނުވަމުންނެވެ.

ރީ-ރަޖިިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަން، އިލެކްޝަންސް އިން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެތަނުން ވެސް ކުރިން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ގިނަވެގެން، 80،000 އެއްހާ މީހުންނެވެ.

މިދިޔަ ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ 58،000 މީހުންނެވެ.

އީސީން ބުނިގޮތުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ، އަލަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެފައިވާތީ އެވެ. އެގޮތުން މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދު، ކުރީ ފަހަރަށް ވުރެ 10 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އާއްމުކޮށްފައިވާ ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި 263،183 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން 2013 ގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެ އަދަދު އުޅުނީ 239،165 ގަ އެވެ.

36 ކޮމެންޓް, 93 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 42%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 54%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ލިޕޭ

12 August 2018

މަދު ވިޔަސް ގިނަވިޔަސް ސަލާމަތެއް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު

12 August 2018

2013ގެ ފަހުން މާލެއާއި ހުޅުމާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރިމީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ތި އަދަދު އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެންނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތާރީރުގައި އަންނަން ހަމަޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓް (ފ. ޕޮރޮޖެކްޓް) ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނުދީ ހުއްޓުވާލީވެސް ހަމަ ޖަޒީރާ އާއި އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭ މީހުން. ދެންވެސްބުނާނެ ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީވިޔަކަ ޔާމީނު ނުދޭނޭ. ޖަޒީރާ މީހުން ރާއްޖެތެރެއަށް ގެނަ ތަރައްގީ އަހަރުމެން ލޮލަށް ފެނިފަހުރީ. އަލިފާނުން އަނދާހުލިވެފަ ހުރި އަޅި ފެންނަންހުރީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުވާނާ

12 August 2018

މީއަޅެ ހަމަޖެހޭ ބަައެއްތަ؟ 2013 ގައި 68000 އައް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރެޖިސްޓަރ ކުރި، މިޔަދު އަލަށް 20 ހާސްވަރު އިތުރަށް ވޯޓްލާއިރު 80 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ނުދާންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ. އެހެން ނޫނަސް މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ވޯޓްނުލާ އެތަކެއް ބައެއް ރައީސް ޔާމިންއައް ވޯޓްދޭން ތިބީ ކެއްމަދުވެފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޖުވަދު އަހުމަދު

12 August 2018

އިބޫ، ގެ ވެރިކަމެއްގައި، ގައުމުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާނެ. އިބޫއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، ގައުމުގެ ދާނީ ފަހަތަށް. ކާކުތޯ ބޭނުންވާނީ ގައުމު ފަހަތައްދާން. ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާތި! ގައުމާއިމެދު

The name is already taken The name is available. Register?

މަރޭ

12 August 2018

އެވަރުވެސް މަދު... ނޭގޭތަ މާލެ މިއޮތީ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ އާބާދީން ތޮއްޖެހިފައި ކަމެއް..... މިހާރު އެރެޖިސްޓަރ ކުރިވަރުވެސް މަދު............... ކޮންމެވެސް މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔަން ހަމަ ކިޔާ އެއްޗެއް....

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްޕެބާއި

12 August 2018

މާލެ ތޮއްޖެހުނީ ޔާނު ބޭނުންވީމަ. ކައޭމެން ކުލި ދައްކަން ޖައްސާފަ އެެއޮތީ. ވިސްނާފި މީހަކަ ތަރައްޤީ ފެންނާނެ. 2013 ގައި ރަށުގައި ތިބެގެން ވޯޓު ލީމީހުން ގިނަވީ، ޖަޒީރާ ތަރައްޤީއެއް އޮތީމަ. އޭގެ މާނައަކީ، ރަށްފުށަށް ތަރައްޤީ ގެނެސް، އެމީހާގެ އަމިއްލާ ގޭގައި ހުރެގެން ގިނަ ޚިދުމަތް ލިބޭ ވާހަކަ.. ކޮސް ގޮވުން ވިއްޔާ ކަމަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

falaku ain

11 August 2018

ކިހިނެތްތަވީ. ބަންގާޅުމީހުންވެސް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނެނުންތަ؟ އެއީވެސް މިގައުމަށް ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ ބައެއް. އެމީހުންނަށްވެސް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު އޮންނަންވާނެނުން. އެމީހުންވެސް ދިވެހި އައި.ޑީ.ކާޑު ދައްކާލީމާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޭނެނުންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކަކުނި އިއްބެ

11 August 2018

ރަނގަޅު އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަލެއްކަށް...

The name is already taken The name is available. Register?

އިބޫގެ

11 August 2018

އާ އެހެނެއްނު ވާނީ އިފީހުން ފޯމްފުރުވާ އަދި ޕާޓީމީހުން ގުޅައިގެން ވަރިހަމައޭ އޮފީހުން ކުރިޔަސް އަންނާށޭ ކިޔާފަ ގޮސް ދެވަނަ ފޯމް އެބަ ފުރުވާ. ކޮއްމެ މީހެއްގެ 2 ފޯމް އެބަދޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަން

11 August 2018

ޓްރަމްޕް ވެސް ގޮވި ވޯޓަށް މަކަރު އެބަހަދައޭ، ސަމާލު ވާށޭ.... އާޚިރުގަ މަކަރު ހެދީ އޭނަ! މީ ހަމަ އެ ފޯމިއުލާ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަންޖޫ

11 August 2018

ލަންކާ އެމްބަސީއަށް ލާފައި ހުރި ފޯމްތަށް އަދިވެސް ރަޖިސްޓަރީ ނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454