ޚަބަރު / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ތިމަރަފުއްޓަށް

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ތިމަރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ތ. ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަންކަން ކުރަން ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ރަށަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ތިމަރަފުށީގައި ގާއިމު ކުރި ފެނުގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓުން ފެށިގެން، ބަނދަރާ ހަމައަށް އޮންނަ އެއް ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިފި ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަގު ހެދުމުގެ ސާމާނުތައް އެކި ހިސާބުގައި އެބައުޅޭ. އެ ތަންތަނުން މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ތިމަރަފުއްޓާ ހަމަ އަށް މިސްރާބު ޖަހާނެ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ތިމަރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ރައީސް ޔާމީން، ކުރި އަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1500 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނަމަ، ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް، އަދި 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނަމަ، ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ބަހައްޓައިދިނުމަށް މީގެ ކުރިން ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ތިމަރަފުށީގައި ތިން ހާހެއްހާ ރައްޔިތުން އުޅޭތީ އެ ރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަންނަ ހަފުތާގައި ތިމަރަފުށީ ބިން ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭ ޕްލޭން ނިންމައި، ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުއްޓަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް:

- މި އަހަރު ތިމަރަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމައިދޭނަން.

- ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވާނަން.

- ރައްޔިތުންނަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނަން.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް، އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުންދާތީ އެކަމާ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، މި ސަރުކާރުން ފައްޓާފައި ހުރި މަޝްރޫއެއް، ނިންމުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ އެ މަނިކުފާނު ކަމަށާއި އެހެން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ލިބުނު ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ މޮޑިއުލްކަން އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެބޭފުޅުން އެ ގެންގުޅުއްވާ ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެހާ އަހުލުވެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރޭ. އަދި އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރައްވާ،" އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން ނެރުނު "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" މެނިފެސްޓޯ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

40 ކޮމެންޓް, 389 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 76%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 23%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ތުނިޔަ

13 August 2018

ތިމަރަފުއްޓަށް މާގިނަ ވައުދު މިވަނީ ވޯޓު ގުނަން އެރަށު މީހަކު ހުރީމަތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaandhoo

13 August 2018

ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000.00 ރ. ދަނޑުވެރިޔަކަށް 8000.00 ރ. އަލަތު ކައިވެންޏާ އެކު ދޭ ފްލެޓް ، ރިސޯޜޓް މުއައްޒަފުންނަށް ރިސޯރޓް ހިއްޞާ ، އޭ.ލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިން ސީ ފާހަށްވުރެން މަތީން ފާސްވާ ކުދީންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައި ދިނުން ، އާއިލީ ޑަކްޓަރު ، ތެޔޮވަޅުން ތެޔޮ ނަގައިދިނުން ، މިހިރީ ހައްތަހާވެސް 2013 ގައި ވެ ވަޑައިގެންފައިވީ ވަޢުދުތައް . މިތަނުން އެއްމެ ވަޢުދެއްވެސް ފުއްދާދެވުނު ކަމަށް ބުނާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތް . މިވަޢުދުތައް މިހިރީ ކުރިމަތީގައި ލަވަ ކިޔާލަ ކިޔާލާ . މިހެން މި ވަޢުދުތައް ލަވަކިޔަން ތިއްބާ ދައުރުނިމި 2018 ގައި އާދައުރެއް ލިބިގަތުމަށް ކިތައްމެ ވަޢުދެއްވިޔެއްކަމަކު އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ކޮބާ ؟ ވަޢުދު ނުފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ބާ ؟ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދޮގުހެދުމާއި ، އަމާނާތައް ޚީޔާނާތްތެރި ވުމާއި ، ވަޢުދު ނުފުއްދުމަކީ ކޮންކަމެއްގެ އަލާމާތެއްބާ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިރިލަންދޫ މީހާ

13 August 2018

ސިޔާއި ސީ ގޮތުން ތ.ހިރިލަންދޫ އަކީ ވަރަށްވެސް ބަދު ނަސީބު ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޖޫރީ

13 August 2018

ރައީސް ޔާމީނު އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފުލެޓް ދޭންވެސް ވަޢުދުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވީ ބިލާހަކަށެވެ. މަރުގެ ހުކުމޭ ކިޔައިގެން ދައުރެއް ނިންމާލާފައި ނުކުމެ ވިދާޅުވަނީ ބައެއްގެ މެނިފެސްޓޯގައި މަރުގެ ހުކުމުގެ ވާހަކަނެތީމަ އެވާހަކައެވެ. ދައުރެއް ނިމުނުއިރު ވެރިކަމުގައި ހުރީ މިރައީސެވެ. ޤާނުނު މޮޑެބޭނުން ކަމެއް ބޭނުންގޮތަކަށް ކުރަމުން ދިޔައިރު ތިޔަބުނާ މަރުގެ ހުކުމުގެ ވާހަކަވެސް ނެތެވެ. ރައީސްއަށް އިސްލާމްދީނުން އެނގެނީ ގިސާސްގެ ވާހަކަ އެކަނިހެންވެސް ހީވާން ފަށައިފިއެވެ. ރައީސްއެވެ. ވައްކަން ކުރާ މީހާއަތް ބުރިކުރަން އިހަށް ހިނގާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހޫރު ކަނބާ

13 August 2018

ގަޓްގަ ވަޢުދުވާން ކެރޭނީ ވަޢުދު ފުއްދަންކެރޭ އެ ވަރު ހިތްވަރު ހުރި ވެރިއަކަށް. މިހާރުވެރިކަމުގެ އެހުންނެވި ވެރިއަކީ ވައުދުވެ ވައުދު ފުއްދާ ދެއްވާ ރައީސެއް ސާބަހޭ ރައީސް ޔާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮޅާލާ

13 August 2018

އެމެންގެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކޮންސެޕްޓް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ މަމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެމެންގެ ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓް އެއް އެމެންގެ ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓް ޖެހޭނީ އެމެން އޮޅާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެނޯމޭން

13 August 2018

ބަލަންމިތިބެނީ ނަތީޖާއަށް! އެގިދާނެތާ އޮޅޭބައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ސާއިދު

13 August 2018

ވައުދު ފުއްދައި ދެވޭ ފަދަ ގާބިލް ބޭފުޅަކައް ވައުދު ވެވޭނީ ވެސް ސާބަސް ރައީސް ޔާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމައިދީ

13 August 2018

ވައުދެއް ވެއްޖެތަ އެހެންވިއްޔާ ޔާމީން ކުރާނެ މިއީ މުޖައްރިބު ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންކަލޯބެ

13 August 2018

އެހެންތަ؟ އަހަރުމެންނަށް ފެނިފައި މިއޮތީ ވައުދުގެ ލިސްޓެއްނޫން އުތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްތާރު / މހއ

13 August 2018

ކޮބާހޭކުރިންވީވައުތައް. ބެޔަސް ނުބެޔަސް ވައުދު، ކޮންމެއާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަރެއް، ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓް ހިއްސާ، ކޮންމެ ދަޑުވެރިޔަކަށް ދޭންބުނި ފައިސާގެ ވައުދު، އަލަތު ކައިވެނީގެ ފްލެޓް، އަންހެން ކަބަލުން ގޭގައި ތިބެގެން އާއްމުދަނީ ހޯދައިދިނުމުގެ ވައުދު، މަތީތައުލީމުގެ ވައުދު، ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ހުޅުމާލެއެއްގެ ވައުދު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިގްޑޯނާ

13 August 2018

ވައުދުވާ އަދި ވައުދު ފުއްދާ ހަމައެކަނި ރައީސް އަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަން ނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭ ރައްޔިތުން އެކަންދައްކުވައިފި. ރައީސް ޔާމީން 2018

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނާނާ

13 August 2018

ތަރައްގީ ގެ އަގު ޖަލުގޮޅިތަކުން ނާ ކޮރަޕްޝަނުން އެބަފެނޭ. ޢަމިއްލައެކައުންޓަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުމާލު ކަހާލާ ތަރައްގީ އެއް ބޭނުމެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454