ޚަބަރު / ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް

އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރެވޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓުދީގެން: ފާތުން

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ބ. ކިހާދޫ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެކަމަނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަމަނާ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފުޅާ ކުރެއްވޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ވާދަކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށަކަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ކިހާދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެކަމަނާ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް، އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަކީ ކުރައްވާ ހިތްޕުޅުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ބ. ކިހާދޫ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެކަމަނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ. - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

"ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އޮތް ވޯޓު ޔާމީނަށް ލައިދެއްވާށޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު ކުރަން ވެސް ބޭނުން ކަމެއް އަދި ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް، ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ،" ފާތުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާއި އެކަނިވެރިމައިންނާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނީ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްގެންނެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޑައިރެކްޓުކޮށް، ސީދާކޮށް މި ދެންނެވީ އެ ވޯޓު ޔާމީނަށް ދެއްވާށޭ. މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާށޭ،" އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދާއި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި ފާތުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ވަނީ ދޮންފަނު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފުޅާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވައި ދިނުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުންގެ ކިބައިން ވެސް ފާތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ބ. އަތޮޅަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެކަމަނާ މިހާތަނަށް ވަނީ ކިހާދު އާއި ދޮންފަނުގެ އިތުރުން ދަރަވަންދު އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާ ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެސް މިވަގުތު އުޅުއްވަނީ، ރަސްމީ ހައިސިއްުޔަތުން ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ. އެއީ އެ ރަށްރަށުގައި ނިމިފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

54 ކޮމެންޓް, 221 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 91%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަޅެއިޓްސްނޮޓްމީ

29 August 2018

ޑޯންޓް ވޮރީ މެޑަމް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ހޮވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ލާނީ ނަންބަރ 1 އަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާނީޡް

16 August 2018

މެޑާމް ވަރެއް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ގެތްނުވި

14 August 2018

އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހެއްގެ ތަބީޢަތުގައި އެކަމެއް އަށަގެންފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުދި ފެންވަރުގައިވެސް އަބަދުވެސް ކުރެވޭނެކަންކަން. އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ނުވަތަ ފުޅާ ކުރެވޭނީ ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާގެ ފިރިމީހާއަށް މަޤާމެއް ދިފިއްޔާއޭ ބުނުމުން، މިފަދަ މަސައްކަތަތަކުގެ އަސާސް އެބައޮޅޭ. މިކަމުގައި އިޚްލާޞްތެރިނަމަ މަޤާމު ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތަ ކުރެވޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ބަކުރު

14 August 2018

ސުވާލަކީ ފާތުން އަށް ދައުލަތުގެ ލާރި އާ ދައުލަތުގެ މޫދާ ބޭނުން ބަޔަކަށް ބަހަން ހުއްދަ ލިބުނީ ކޮންހައިސީޔަތަކުން ބާ؟؟؟؟ ރައިޔަތުން ދައުލަތުގެ މުދާ ހަވާލު ކުރީ ޔާމީނުއާ ޔާމީނުގެ ނައިބު ރައީސްއާ ދެން ފާތުންއަކީ ކާކުބާ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ބަކުރު

14 August 2018

ރައީސައްތަ ނޫނީ ފާތުން އައްތަ ވޯޓުދޭންވީ. މިހާރު ރަސްކަމުގަ ހުރިމީހަކުވެސް ރައިޔަތުންނަކަށް ނޭނގޭ.. ރައިޔަތުން ވޯޓު ދީގެން ހޮވީ ޔާމީން އެކަމަކު ރަސްކަމުގަ ހުރިހާ ނިންމުމެއްނިއްމަނީ ފާތުން ވީމާ މިކަންތަށް ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

14 August 2018

ސާބަހޭ މެޑަމް.ޕީއޭ ކިޔާ ޕާޓީއެއް ޔާމީން ގެންގުޅުނިއިރު މެޑަމް ނުފެނޭ.އެއީ ކީއްވެބާ؟؟ ގުޑް ލަކް މެޑަމް.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްތާރު / މހއ

14 August 2018

މީނަ މިއެހީތައްވަނީ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ހޯދާފައިސާއަކުންތޯ ސާފުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އަނެއްކަމަކީ މީނަ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފިރިމީހާ ހޮވަން ކެމްޕެއިން ކުރާއިރު ޤާނުނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތެއްބާއޭ މީނަޔަށް އޮވެގެން ބާއޭ މިގޮތަށް މިކަން ކުރަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލައްކަވާހަކަ

14 August 2018

ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަކީ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ތަންތަން ކަމަށް ހަދާ ނިންމައިފި.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ342

14 August 2018

ތެދުފުޅެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

އައިޖޭ

14 August 2018

އަޅުގަނދ/ުމެން ބޭނުމީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކސޤވެސް އެ އޮންނަ ނިޒާމަކުން ފަސޭހަކޮށް، ކަންކަން ފަހިވާނެ ނިޒާމެއް.. މެޑަމް އޮފީހުންގެ މީހަކަ ގުލަިއގެން، ކުޑަސިޓީ ހިފައިގެން ދަންނވާ ސިސްޓެމް އެއް ބ/ުނުމެއް ނޫން... އެނމެން އަތްފޯރާ އައިޑީ ކާޑު ހިފައިގެން ދިޔައީމަ ކަންކަން ހަމަޖެހޭ ނިޒަމެއް ބޭނުމީ...ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454