އަބުރުގެ ބިލްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސް ޝަހީބު ތާއީދުކުރައްވައިފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އިސްލާހުކޮށްގެން ފާސްކުރާ ނަމަ، ނޫސްވެރިކަން ވަޅުނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ބިލްގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވައިފި އެވެ.


އަބުރުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީބު ވިދާޅުވީ އިސްލާހުތަކާ އެކު މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތް 2 މިލިއަން ރުުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކުރާކަށް އޭނާ ހުށައެއް ނާޅުއްވަ އެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ ވާހަކަ މިއައީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކާއި ސިިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް، މި ބިލާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ޔަގީންކުރެވޭ ގިނަ މާއްދާތަކެއް ބިލްގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހުމާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ. މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުން އޮންނަން ޖެހޭނީ އަބުރު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުރުގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން، ބިލު އިސްލާހުތަކާ އެކު ފާސްކޮށްގެން ނޫސްވެރިކަން މަރުވީ ކަމަކަށް، ވަޅުޖެހުނީ ކަމަކަށް ވެސް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ކަރާމާތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ،" ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމަކީ "ބަޑިއަކަށް ވުރެ" ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ. އަދި އަބުރުގެ ބިލު ވުޖޫދަށް އަންނަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މާތް މަގްސަދެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވެސް ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ބިލު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެތޯ މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޝަހީބު ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުރިން ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖޫރިމަނާކުރުމުން އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭ ގޮތް ހަނިކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ބަދަލުކުރުމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލްކޮށް ދޭން އެދުން ހިމެނެ އެވެ.

"ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ގެއްލިގެން ދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރަން. އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީދިގެން ގޮސްފައި، އެކަން އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ،" ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވި ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުރުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބުރާ ބެހުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން އޮތް އަދަދާ މެދު ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ބިލްގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަދު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކޮށް އޮތީ ކަމުގެ ސީރިއަސް ކަމަށް ބަލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކޮށް އޮތީ ޖޫރިމަނާ ނެގުމުގެ މުހިންމު ކަމުގައެއް ނޫން، ކަމުގެ ސީރިއަސް ކަމަށް ބަލާފައި ކަމަށް ވިސްނާތީ އަދަދު ބޮޑުކޮށްފައި އޮތީ،" ޝަހީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިލްގައި އޮތް ގޮތުން އަބުރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބައި ލައްކައިން ފެށިގެން 2 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީޑިއާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލިބޭނީ ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް، މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބިލުގައި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ އަބުރާ ބެހުން ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ.