ޚަބަރު / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫއަށް ދުވާފަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ މަރުހަބާ!

ސަޕޯޓަރަކާ އެކު އިބޫ ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނިކުމެ އޭނާ އަށް އިއްޔެ މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މާ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ކުރިން ނޯންނަ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާކީ ދިދަޔާއި ބެނާ އާއި ޕޯސްޓަރާއި ކޯޑި ހިފައިގެން ނިކުމެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިބޫއާ ސަލާން ކުރަން ތިބި ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކަމުން އެކަން ކުރައްވާ ނިންމެވުނީ ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގަ އެވެ.

މިޔުޒިކާއި ބޮޑުބެރާ އެކު ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށް އިބޫ އަށް މިރަށުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިރަށުން ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ދެ ތިން ފަހަރު އާދެވިއްޖެ މި ރަށަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގައި. އަޅުގަނޑަށް އަދި މި ރަށަކުން އަދި މި ރާއްޖެއަކުން މިއަދު ތިބޭފުޅުން ތި ކީ ވަރުގެ ފޯރިޔާއި ޖޯޝާ އެކު މަރުހަބާއެއް ފެނިފައެއް ނެތް،" މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު އިބޫއާ ސަލާންކުރަން ވަނީ ނުކުމެފައި

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން މި ރަށަކީ އެމްޑީޕީ އަށް މާ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް އޮތް ރަށެއް ނޫނެވެ.

"މި އަތޮޅަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދެއް ކުރި އަތޮޅެއް. މި ރަށަކީ ވެސް ބޮޑު ތާއީދެއް ރައީސް ޔާމިނަށް ކުރި އަތޮޅެއް. އެއީ އުއްމީދުތަކަކާ އެކީގައި. ބޭނުންވާ މުހިންމު މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި. ހަމަ އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތު ވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ދިން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިން ދުވާފަރަކީ ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓް ބޮޑު ރަށެއް

އެކަމަކު، އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ އެ ތާއީދު ރައީސް ޔާމީނަށް ގެއްލުނީ ރައްޔިތުންނަށް އަޅާނުލެއްވުމުންނެވެ.

"ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށްފައި. މާޔޫސްކޮށްފައި. ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު މަގުތަކުގައި ގެއްލި މަރުވެފައިވާއިރު މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު މި ވަނީ އިންސާފު ނުލިބި،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

55 ކޮމެންޓް, 185 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 75%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 23%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޔެސް

25 August 2018

އިިބޫއާއެކު ކަނޑިއާއި ބަޑިޔާއި ލޮންސިއާއި ރައިފަލާއި ފިސްތޯލަ ހިފައިގެން އުޅޭ ބަޔަކު ނުފެންނާތީ މަ މިހުންނަނީ ހަމަ ކޮސްވެފައި. އެއްބަޔަކު ކެމްޕެއިނަށޭ ކިޔާފައި ރަށްރަށުގެ ގުންޑޮޅިއާ ހިސާބުގައި ބޫޓުގެ ދަށްފުށް ޖައްސާއިރު އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އުޅޭބަޔަކު ފެނޭ. ނަމަވެސް އިބޫ....... ސުޕަރ ކޫލް....

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭބެ

03 September 2018

ގައުމުގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެގައުމުތަކުން ދެމުން އަންނަ ސެކިއުރިޓީގެ މައުލޫމާތު ނޭނގޭނަމަ ކުޑަކޮށް ގޫގުލް ކޮށްލައިގެން ބަލާލާ!! އެއިރުން ކަލެއަށް މީ ކިހާވެރެއްގެ ކަމެއްކަން އެނގޭނެ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަފްޞާ / މާލެ

25 August 2018

މޮޔަނުވޭ! އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުންއައިސް 400 މީހުންގެ ފޮޓޯއެއް ނެގީ! ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ކައިރިވެއްޖެ ! މަންޒަރު ބަލާފަ ފޮށާގަނޑަށް ކުޑަކަމުނުދާތި! ތީގެ 3 ގުނަ ރަށުން ނުކުންނާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދަތްނެތްކުއްޖާ

25 August 2018

ޔާމީނަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ ހިތްބަލި ކުދިން މިހިރަ މިހިރަ މަންޒަރު ތައް ނުބެލުމަށާއި މިހިރަ މިހިރަ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް. ސަބަބަކީ ތިމާ އަށް ކުރިމަތި ވެދާނެ ސިއްޙީ ހާލަތަށްޓަކައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަތް ބަރާބަރަށް ހަމަވެފަ

25 August 2018

ދަތްނުފަޅާ ކުޑަކުދިން ދައްކަފާނެ ކޮއްމެ ވާހަކައެއްވެސް.. ފިލްމުތަކުގަ ހީރޯގެ މޮޅުކަންދައްކަން ސްޓަންޓް ޖައްސުވަނީ އެހެންމީހަކު ލައްވާ.. ހުރިހާ މޮޅެ ހީރޯއަށް.. އެގޮތުން އިބޫއަށް ލިބޭތާއިދަކީ ޕޕމއަށް ނޭގޭވައްތަރެނޫން.. ތިޔައީ 80ގެއަހަރުތަކުގަ ފިލްމުތަން ސްޓަންޓް ޖެއްސިގޮތް. ޕޕމއިން މިއަދު ސްޓަންޓެ ޖައްސަންޏާ ޖައްސާނީ ކޮމްޕިޔުޓަރުން ސްޕެޝަލްއިފެކްޓްސްއިން.. ބޭކާރު ދާއޮހުރުވުމެނެތި.. ވިސްނޭނެބާ މިބުނިއެއްޗެ ދަތްނެތްކުއްޖެގެވެސް ސިނކުޑިއެއް އޮންނާނެ.. އޭގެބޭނުންކުރަން ދަސްކުރޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރީފް

25 August 2018

ހަގީގަތް ނުބަލާ ފާޅުގަ ބަޔަކު ޕްރޮމޯޓުކުރުމަކީ ދެރަވަރުކަމެއް. މިކަންކަން މިހެން ހުއްޓަސް ޔާމީން މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޤަމޭ

25 August 2018

ބަލަގަ ފާޅުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރާ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދެއް ނުގަނޭ ތޯ ؟ ޤައުމީ ޓީވީ ޗެނަލް އެކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ؟ މިމީހުންގެ ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތޭ ކޮމެންޓް ކުރަން !!!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމު އިދުރީސް

25 August 2018

ރައްޔިތުންގެ އަޒާނާއިން ވައްކަންކުރުމާއި ރިސްފަތުހިފުމާއި، ދިނުމާއި، ހައްގަކައިނުލާ މީހުންޖަލައްލައި، ރޭވެފަ އަލިވިލޭއިރު މީހުންގެލި، ފަސްއަރުވާއިރު ވީނުވީނޭގި، ސިޑިގޮޅިތެރޭ މީހުންކަތިލައި، ދުވާލުމެންދުރު ފޭރުމާއި ރޭޕުކުރުން ފަދަކަންތައް އާންމުވެ އިންސާ ފުހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތި، އަމިއްލަ ހިޔަންޏައްވެސް ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވަރު މުތަމަކަކައް ތަރައްގީއޭ ކިއާބަޔަކައް ވުރެ ވަކި (ނާތަހުޒީބު) ބަޔެއް ކޮބައިތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަލޭފާނު

25 August 2018

ހެހެހެ.... ހުރިހާއަތޮޅެއްގައި ކެމްޕޭންކޮށް ނިމެނިކޮށް ބައިގަޑިއިރުވަންދެން ސަލާންކޮށްލަން ލިބުނު ދެވަނަރަށް. ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާކޮންމެރަށަކުން އެންމެމަދުވެގެން ބައިގަޑިއިރާ ސާޅީސްފަސްމިނެޓާ ދޭތެރޭ ހޭދަވޭ ސަލާމްކުރުމުގައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒައީމް

25 August 2018

އެސަފުތަކުގައި ގިނައިން ތިބެނީ މަޖުބޫރުން ސްލިޕްދީ ގެންގެންދާ ސްކޫލް ކުދިންނާ ބެލެނިވެރިން. އިބޫ ދާއިރު ނޯވެ މަޖްބޫރު ކަމެއް ތަފާތުދޯ ކަލޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

‫ޢޙަމީދު

25 August 2018

އެއީވެސް ހަމައެކަނި ފާލަން ކައިރިންނު, ދެންކޮބާ މަގުތަކުގެހާލު, ދެފަރާތުން މީހިން ކޯދުލާ މަށަށް މަށަށް ގޮވަމުން އަތްދިއްކޮށްގެން ސަލާން ކުރަންދުވެ ނަގަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަސުލު

25 August 2018

ކާކު ވޯޓުދީގެން.?

The name is already taken The name is available. Register?

ހެހެހެހެހެހެ

25 August 2018

އަ ކުކުޅަކަށް ގާބިހެއް އެޅުނީތަ؟ އިންތިގާލީ ހިތް ނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާ ދޯ. ހެހެހެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙައު

25 August 2018

މިއީ އަނެއް އަނެއް އައްޑޫ މީހުން. ކަމެއް ކޮށްދިނަސް ކޮށް ދޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ބޭކާރު. ރައީސް ތަރަށްޤީ ނުފެންނަނީތަ. ތިމީހުން ނުދިނަސް ހެޔޮ. 71% ތާއީދުން ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ހޮވާނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސުސްކާ

25 August 2018

ބުނަންތަ! އައްޑޫ މީހުން އުޅޭނީ ގޮތުގައި..! ހެޔޮފުޅު ކަމުން ކޮއްދޭ ކަމެއް ނޫނޭ..! ސަރުކާރުން ކޮއްދޭން ޖެހޭ ކަންތައް ކޮއްދެނީ! ހޮވާ ގޮޑުން!~

The name is already taken The name is available. Register?

މެކުނު

25 August 2018

އެސޮރުގެ ރަށަށް 70 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު، ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށަކަށް 15 ބިލިއަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުލޯކޭ

25 August 2018

އޭއި އޯއި، އައްޑޫއަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްދީގެންތަ އުޅެނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ލިޕޭ

25 August 2018

މަރްހަބާވެސް ކިޔާއަޑު އިވުނު ކައިރިރައްތަކުން އައިސްތިބި މީހުނަށް..ވާގޮތެއް ނޭގުނު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454