އީސީގެ ޑޭޓާތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ދިޔަ ކަން ޝައްކުވެއްޖެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ގޮސްފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ގޮސްފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، ކޮމްޕިއުލަންސް ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ލިބުނީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ކަމަށް ބުނެ މީހުންނަށް ފޯނުކޮށް ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ސާފު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑާ އެކީގައި ބައްދަލު ކުރަން ބަޔަކު ތިއްބާ ވެސް ފޯނު ކޯލެއް އައި، ދެން އެ ފޯން ކޯލު ކުރި ފަރާތަކުން ވިދާޅުވި އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކެމްޕެއިން އޮފީހުންނޭ، ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ފޯނު ކޯލެއް އައި ތިން ކޯލެއްގައި ވެސް މެސެޖު އައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއިން ޝައްކު އުފައްދައި ދީފި އަޅުގަނޑުމެންގެ މައުލޫމާތެއް އެ ފަރާތަށް ގޮސްފައިވާކަން."

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލީކްވެފައި އޮތްތޯ އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ބެލި ނަމަވެސް، އެކަން ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ތަނުން، އެ ފަދަ މައުލޫމާތެއް ބޭރު ނުވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެ ފަރާތަށް މައުލޫމާތު ނުދެއޭ ނުދަންނަވަން. (މައުލޫމާތު) ގޮސްފައިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އެދިޔަ ގޮތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ މައުލޫމާތުތައް ބަޔަކަށް ގޮސްގެން، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަކަށް މަގުފަހިވެފައެއް ނެތެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފޯނު ކޯލްތައް ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހި ކުރަން ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި 95،739 ފޯމްގެ ތެރެއިން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ 78،964 ފޯމެވެ. އަދި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން 5،626 ފޯމް ބާތިލް ކުރި އެވެ. އީސީން ބުނި ގޮތުގައި ބާކީ ހުރި، 11،149 ފޯމަކީ އެކެއްގެ ނަމުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ލާފައި ހުރި ފޯމްތަކެކެވެ.