ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ފޮނުވާލުން ނޫން ވިސްނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާ ސިފައިންނާ އެކު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުންޏަސް އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާ ނޫހެއްގައި އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އަދި ދެތިން މަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިދާނެ ކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ފޮނުވާފައި ތިބި 48 ސިފައިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ބެލެވެނީ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ފޮނުވާލަން ނިންމި ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި އެ ބަލަހައްޓަން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ 48 ސިފައިން ގެންދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޑިއާއަށް އަންގަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަކި އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން އެކަން ކޮށްފައި އެ ވަނީ. އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު މިވަނީ ހަމަވެފައި. އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އެ ބަހައްޓަނީ އަދި އެބަލަހައްޓާ ސިފައިން އެތިބެނީ ވެސް މުއްދަތު ފަހަނަޅައި ދިއުމުން ވެސް ނުގޮސް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ދެ މަސްވީއިރު ވެސް އިންޑިއާގެ ސިފައިންނާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓުގައި ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އޭގެ ބޭނުން ކެނޑިފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. އެއީ ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް އެކަނި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށްވާއިރު މިހާރު އެ ބޭނުން ވެސް ނުޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބަލަހައްޓަން އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮވެ އެވެ. ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެކަން މިހާތަނަކަށް ވެސް ނުކުރެ އެވެ.