ގާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫޅެވޭނެ: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ގާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބ. ފުޅަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަންނަ މަހުގެ 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި މުޅި ވިސްނުން އޮންނާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގާތްވި ވަރަކަށް، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި މަހުލޫފުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފައިސަލްގެ ކޮއްކޮ ނަޒްރާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެން (މެދުގައި) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާ ފައިސަލް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އަދި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، އެ ރަށުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވަކި ކުލައެއްގެ ބެނާތަކެއް ނޫނީ ފޮތިތަކެއް ދަމާފައި ހުރި ނަމަ، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންނަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވެ އެވެ. އަދި ވަކި ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރާނަމަ، ފަސޭހަ އިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދޭ ކަން އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އުފެދިފައި ވަނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ގާއިމުކޮށް، ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިސްލާމް ދީން ބާރު އަޅާފައި އޮތް ކަމަކީ ހަމަހަމަކަމާއި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލަން. މިކަންކަމަށް ކީއްވެގެންތޯ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތިގެން މިއުޅެނީ؟" ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބ. ފުޅަދޫގައި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފައިސަލް ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ޚުލާސާއެއް:

- ކުޑަ ރަށަކަށްވީތީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ގަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން.

- އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ވަކި ރަށަކަށްވީތީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން.

- އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން.

- އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ސިއްހީ ނިޒާމާއި ތައުލީމީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރާނަން.

ފައިސަލް ވަނީ ވަގުތީ ފައިދާއަށް ކުރާ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން، މާދަމާ ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތާމަތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުލުހުން ވެސް ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ގޯނާ ކުރުމަކީ މުސްތަގުބަލް އުޖާލާ ކުރަން ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ނުބައި ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހިން މި ދެކެނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މީގެ ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ބިރުވެރި، ނާމާން، އަނދިރި ދުވަސްތަކަކާ. މިކަންކަން ބަދަލު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް،" ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ލޯތްބަކީ ގަދަ ބާރުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ. ލޯތްބަކީ ތިމާ އެހެން މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަކުން ލިބޭ އެއްޗެއް،"

ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސަންޓު ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވެފައި ތިބީ ބަދަލެކެވެ. އެމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެ އިން އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާއި ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށް، އެންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާލުވި އެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކި މީހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީފައި، އަނެއް ބަޔަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދިނުމަކީ އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.