ތިނަދޫ ބަދަލެއް ނުވޭ، ރައީސް ޔާމީން ލަދު ގަންނުވާލާނެ: ސައުދުﷲ/އަބުޅޯ

ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގި ނަމަވެސް، އެ ރަށު ގިނަ މީހުން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލަދުގަންނަވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) އަދި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތިނަދޫގައި ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި މިއުޒިއަމް ޕާކް ފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިމެނޭ އިރު، އެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެ އެވެ. ތިނަދޫ ވެފައި ވަނީ މިހާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މި ސަރުކާރުން އެއް ފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކަށެވެ.

އިބޫ މިއަދު ތިނަދު އަށް ވަޑައިގެން، ސައުދުﷲ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ތިނަދު އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް އޭނާ އަށް ދެންނެވި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ބޮޑު ތިނަދޫ އަށް އިބޫ ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުގެ ކުދިބޮޑު މީހުން ނުކުމެ، ދެންނެވި މަރުހަބާ ތާރީޚުގައި ލިޔެވޭނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެފަދަ މަރުހަބާއެއް، މީގެ ކުރިން އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެ ރަށުން ދަންނަވާފައި ނެތުމެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަވައި "މިހާރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ސައުދުﷲ ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރުވި ތާއީދެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް، އެ ރަށުގެ މީޙުން ކުރަނީ ނަފްރަތު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިއަދު ތިނަދު އަށް ވަޑައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު އުރާލައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް، ނަފްރަތު އަމާޒުވީ، ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ދިނުމުންނެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް އިންތިހާއަށް ގޮސް، މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަމުން ދާތީ، ރައްޔިތުން ތިބީ ރުޅިވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ސަޕޯޓު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަނީ،" ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ހުންނަވައި ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ތިނަދު އަށް ގެނެސްދީފައި ހުރި މަޝްރޫއުތަކެއް ކަން އާންމުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން އެކި ގޮތް ގޮތުން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށް ވެސް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތިނަދޫގެ ތަރައްގީ، ރައްޔިތުން ބަލައިގަތް ނަމަވެސް، އިތުރު ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ހޮވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތައް ހިންގައި، އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިއަދު ތިނަދު އަށް ވަޑައިގެން، އަބުޅޯއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

"މާލޭގައި ކިހާ ބޮޑު ތަރައްގީތަކެއްތޯ ސަރުކާރުން ހިންގަނީ. އެކަމަކު، މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެކަމެއް ބަލައެއް ނުގަނޭ. ބަލައިނުގަންނަ ސަބަބަކީ މިސާލަކަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ބިން ހިއްކުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށް ދޭން ޖެހޭ ކަންކަން. އެއީ ވަކި ރައީސަކު އެކަން ކޮށްދިނީމަ، ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ،" ސައުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުޅޯ ވިދާޅުވީ އަޅުވެތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ތަރައްގީ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްގީ ގެންނަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލުވާލައި، ގާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ކަނޑާލައިގެން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަބުޅޯ ވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިބޫ މިއަދު ތިނަދު އަށް ވަޑައިގެން، ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން ތިބި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އަބުޅޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ތިނަދު އަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތެއް ކުރެއްވީ އޭނާ އާއި ސައުދުﷲ އެވެ. އެގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި، މަޝްރޫއުތައް ހިމަނަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕްލޭނެއް އޮވެގެން ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދުﷲ އާއި އަބުޅޯ ވެސް ވިދާޅުވީ، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތިނަދޫން ބޮޑު ތަފާތަކުން ރައީސް ޔާމީން ބަލި ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ، ރައީސް ޔާމީން ލަދުގަންނަވަރުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އަބުޅޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ތިނަދު އަށް މި ވަޑައިގަތީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް ތިނަދޫގައި ކުރައްވާފައި ވަޑައިގެންނެވިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން، ތިނަދޫ އަށް ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.