ޚަބަރު / ޔުމްނާ މައުމޫން، އާޓްސް، ކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް ސައްހައެއް ނޫން: ޔުމްނާ

ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޖަލުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުނުކުރާ މައްސަލާގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަަހު، ޔުމްނާ މީޑިއާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، މަންމާފުޅު ނަސްރީނާ އަޑުއައްސަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ އާ ރައީސަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކޮންގްރެސްއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އުފެއްދެވި މައުމޫން ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޚާއްސަ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތަށް ގޮފިތަކުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ނުވައްދައި، ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންގްރެސްގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް، މިހާރު ވެސް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ.

UPDATE: PPM ge naibu raeesunnah Adhurey, Zameer, Saeed adhi Azima

UPDATE: PPM ge naibu raeesunnah Adhurey, Zameer, Saeed adhi Azima

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްއިން މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން--

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫން ޕީޕީއެމް ހިންގެވި ދުވަސްވަރު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި، މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމުން އެ ޕާޓީގެ އެކި މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ބާތިލް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބާތިލް ކަމެއްގެ ފުށުމާއި ނިމުން ވެސް އަންނާނީ ބާތިލް ވެގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބީ ލީޑާޝިޕަށް ނޫން ފަރާތަކުން ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި މަގާމުތަކެއް އިއުލާން ކުރިއަސް ބާތިލް ކަމެއްގެ ފެށުމާއި އަދި ނިމުމާ މެދު އެ ދެމެދުގައި ތަރުތީބްކޮށް ނިންމި އަދި ހިނގި ކޮންމެ ކަމެއް ވާނީ ބާތިލް އިންޝާﷲ،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވައްޑެ ކުރެއްވި ޓްވީޓް--

އޭނާ ކުރިން ވަނީ ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް ބާއްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މައުމޫނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބޭއްވި ކޮންގްރެސް ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ އަމުރު ނެރެދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީނާ ޕާޓީ ހަވާލުކުރީ، އެމަނިކުފާނާ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ ދެމެދު ސިޔާސީ ކޯޅުން ބޮޑުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަން ދެން ޕާޓީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ މުޝްތަޝާރު ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ނިންމުމަށް ފަހު، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލު ކޮށްފަ އެވެ.

34 ކޮމެންޓް, 106 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 43%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 51%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދީދީ

30 September 2018

ޕީޕީއެމް އަކީ މައުމޫން އާއިލާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އެހެންވީމަ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކައް ހުންނަންވާނީ މައުމޫންގެ އާއިލީލޭ ހިންގާބޭފުޅެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔާސްމިން

29 September 2018

ޔާމީން މާގަދަ މީހެއްނަމަ ކީއްވެގެންތަ އޭނަގަ ޕީއޭ އުވާލާފަ މައުމޫން އުފެއްދެވި ޕޕމ އާ ގުޅުނީ؟ އެއީ ޕީއޭއަށް ވަންނާނެ މީހުން މަދުވީމަ. ދެން މިހާރު ޕޕމ ވަގަށް ނަގައިގެން ކޮންސަކަރާތެއް؟ އަމިއްލަ ޕީޓޭއެއް އުފައްދަންވީ ޔާމީން އާ އަދުރޭމެން. އޭރުން އެނގޭނެ ޔާމީންމެން ފަހަތުގަ އަސްލު ތިބި މީހުންގެ އަދަދު. މާދަންވެސް ފާރިސްމެން މިނިވަންވެ ޕޕމ ހިންގިންނުކުންނަ އިރަށް ޔާމީން މެންގެ ފަހަތުގަ ތިތިބި އައިދާގެ މެންބަރުން ފާރިސް ކޮޅަށް އަރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފްރެންޑް

29 September 2018

އަޖާއިބެއް. ތިވަރަށް ސައްހަވާނެ މައުމޫނު އިންތިޚާބު ކުރިނަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަހާފޮޑިދޮންތި

29 September 2018

އަހަރެން އެއްދުވަހަކުވެސް ތާއިދު ކުރިމީހެއްނޫން ޔާމިނުއަކީ، ނަމަވެސް ތިޔަ ކޮންގުރެސް ރަނަގަޅު ނޫންކަމައް ބުނަމުން ތިދާ މީހުން ގަބޫލުނުކުރަނީތޯ 7 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަން ވައްޓައިލީ ރަނަގަޅަށް ނޫންކަމައް..އަހަރުމެންނަކީ އެއިރު މާލޭގެ ކޮލެޖެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ ކުއްޖެއް.. އަހަރުމެނަށްވެސް އެނގޭ ޚޮދު މައުމޫނު އަޑީގައި ހުރެ ރޭވި ރޭވުމާއި ކަންތައް، މިހުރިހާކަމެއް ނިންމައި ޔާގީންވިއުމުން މެލޭޝިއާގަ ހުރެ ދެމުންދިޔައި

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމާސާ

29 September 2018

ޔާމީން ކޮންމެގޮތަކުންވެސް "ރައީސް" ކިޔާ މަގާމެއް ބޭނުން ވާތީ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ. އެހެނީ ދެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޔާމީން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ. ޔާމީން ރައީސްކަމުން ދުރުކުރެވުނީމަ ހާދަހާ އުފަލެކޭ ދިވެހިންނަށް ލިބުނީ. އަދި މިނިވަން ކަމުގެ ނޭވާއެއްނުލާތިބީ ރައްޔިތުންގެ 10% ޕަސެންޓް ކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތް. އެއީ އެކިގޮތްގޮތުން ޔާމީންގެ ތައްޕާހުން ނާޖާއިޒު ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުވިމީހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލި

29 September 2018

ޔާނު ބުނެފިއްޔާ އިރުވެސް ހަނދަށް ހަދާނެ މިމީހުން. އެހެންތާ ވާނީ ހިސާބު ޖަހާދެނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އަދުރެމެޓިކްސްއިން ވިއްޔަ. މަޑޫ ކުރޭ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަން ވެގެން އައިސް ތިކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނެ. ތިޔަ ޔާނު އަކަށް ނޭނގުނޯ ދިވެހިން ނަކީ ކޮންކަހަލަ ބަޔެއްކަމެއްވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ދާއީ

29 September 2018

ޔުމްނާއާއި ވައްޑެ އާ ދެމީހުން މޮޔަނުގޮވާ ތިބޭ. ރައީސް ޔާމީން ގިނަ ކަންޏާ ނުކުމެ ވަޑައިގެން 92،000 އަށް ވުރެއް ގިނަ ވޯޓް ހޯއްދަަވައިފި. މިހާރު މިރޭޓުގައި ދަނީނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް މަޖްލިސް އިންތިހާބު ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫން. ތާރީޚް އަކީ އަބަދުވެސް އިޔާދަވާ އެއްޗެއް. 2008 ގައި ޤައުމީޓީމު ތަށިގެނައި، އެއަހަރު މައުމޫނު ވެއްޓުނީ. 2009 ވަނަ އަހަރު ރަނަރަޕްކަން ހޯދީ. އަދި މަޖްލިސް އިންތިހާބު މައުމޫން ކާމިޔާބުކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސދފަ

30 September 2018

ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މުށުތެރެޔަށް ލައިގެން، ރިޝްވަތް ފާޅުގަ ދީ، ކުރެވުނުހާ ކަމެއްކޮގެންވެސް ލިބުނުވަރު އެއީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަންނޭނގޭ

29 September 2018

ޔުމްނާ މޮޔަނުގޮވާ ހުރެބަލަ ދެން އަލުން އެހެން ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ވީނު މޮޔަނުވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބެއްޔާ

29 September 2018

ޕީޕީއެމްގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކޭނީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށްދޯ ޔުމް. ތިޔައީ މިހާރު ޕީޕީއެމް އަކާއި ބެހޭ ކުދިންނެއްނޫން. ތިކުދިން އަދިވެސް ވެރިކަމުގެ އަރާމައި ލައްޒަތު ބޭނުންވަންޏާމު އެންދެރިމާގޭ މީހުންނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅު ވެސް ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަކި ޕާޓީ އެއް އުފެއްދުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެކެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސީނު

29 September 2018

އެމް އާރު އެމް. މައުމޫނު ރިފޯމިން މޫވްމެންޓް. ޕާޓީއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްލާ. އޭރުން މައުމޫނު ރިފޯމު ކޮށްކޮށް ތިބެވިދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

29 September 2018

ދެން ބައްޕަ އަށް ދަންނަވައިގެން އަލުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ؟ އަދި ޕާޓީގެ ނަންވެސް މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލާ އޭރުން އޯކޭ ވާނެ (އެމް އެފް ޕީ) މައުމޫނު ފެމިލީ ޕާޓީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!