މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނު އުވައިލަން ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނު އުވައިލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ނިންމަވައިފި އެވެ.


އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވައިލުމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރި ހަތް މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރޭގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫގައި ބުނާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ގާނޫނުން މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ ހައްގުތައް އުނިކޮށް، ގާނޫނު އުވައިލަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން ކިތައް މެމްބަރުންތޯ އެ އަށް ތާއީދު ކުރަނީ. ކިތައް މެމްބަރުންތޯ އެ އަށް ތާއީދު ނުކުރަނީ،" އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ އަދި ހިދުމަތްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވީ ތ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރު ނުވާނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާނީ ގައުމާ އެއްކޮށް ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ހައްގުތަކަކާއި އިނާޔަތްތަކެއް ދީ، މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގައި ކުރެއްވި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާ އަކަށް ހާޒިރުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އާއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ހާޒިރުވެ ހުންނަ ވަގުތެއްގައި ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، މެމްބަރަކު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރައްވަނިކޮށް، ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމާއި އަދި އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސް ނާޅާ ކަމަށް އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނު އުވައިލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިރު، އެންޓި ޑިފެކްޝަން އުވައިލަން ރިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި ބިލް މަޖިލީހުން ރޭ ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.