ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްލާހުން އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ނިގުޅައިގެންފި: ރޮޒައިނާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ އިސްލާހު ކުށްވެރިކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް ފަހުން ގާނޫނު ހަދައިގެން އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް 2005 ވަނަ އަހަރު އުފައްދައި ޕާޓީތަކަށް މެމްބަރުން ވަނީ އޭރު އޮތް ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެވޭނީ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައިގެން ކަމަށް އޭރު އަމަލުކުރި ގަވާއިދާއި އުސޫލްތަކުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައިގެން ޕާޓީތަކަށް ވަންނާނީ އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކަމަށް ސާފުކޮށް ލިއެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މިހާރު މި ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ، ކުރީގައި ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ޕާޓީތަކުގައި ނެތް ބައެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމަ އެތައް ބައެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެން މިދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން،" ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންނަކީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށް ނުވޭ. އަދި އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގެ ބާނީކަމަށްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ޕާޓީ މެމްބަރަކަށް ނުވޭ. މިއީ ވަރަށް ހެއްވާ ކަމެއް ނޫންތޯ. --އިންތި
އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް އިންތި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އުފެދުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އުފެދުނު ފަހުން ކަމަށް ވާތީ، އެ ޕާޓީ އަށް ވަން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނަށް އިސްލާހު މި ގެނައީ، ޕީޕީއެމް އުފެދުމުގެ ކުރިން ވުޖޫދަށް އައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީ އުފެއްދީ އޭރު ޕާޓީތައް އުފައްދަން އޮތް ގަވާއިދާ އުސޫލަށް ތަބާވެ، އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ ޕާޓީއަކީ މިހާރު ވެސް އެމްޑީޕީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެމްޑީޕީ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ އޮތުމާ މެދު،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ، އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، "ވަރަށް ޖޯކު" އިސްލާހެކެވެ. މިސާލެއް ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، އެ އިސްލާހަކީ "ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އައިޑީކާޑު ހަދަން އަންގައި، އެ މުއްދަތުގައި އައިޑީކާޑު ނުހައްދާ އެންމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ކަމަށް ނިންމުން" ފަދަ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ.

"މިގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ނުވޭ. އަދި އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގެ ބާނީންކަމަށްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފަދަ ބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ މެމްބަރަކަށް ނުވޭ. މިއީ ވަރަށް ހެއްވާ ކަމެއް ނޫންތޯ؟" އިންތި ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ސައްހަ އެއްޗެއް ކަމަށް އަދި އެއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށް އެމްޑީޕީން ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ.