ރާއްޖެ އަށް ވައިގެ އުޅަނދު ދޭން ދެ ގައުމަކުން ވާހަކަ ދައްކާ:އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖެ އަށް ވައިގެ އުޅަނދު ހަދިޔާކުރަން ދެ ގައުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ބުނެފި އެވެ.


ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގްގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުއް ލަތީފު ވިދާޅުވީ ވައިގެ އުޅަނދު ހަދިޔާ ކުރަން ވާހަކަ ދައްކަނީ އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"އެކުވެރި ގައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެއްވާ. އިންޑިއާ ވިޔަސް ވެސް. އަދި މިހާރު އެހެން ދެ ދިމާލަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާ އެސެޓްސް ހަދިޔާކުރުމުގެ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި،" އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަަކަށް އަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތް ހިސާބު ފަހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ވައިގެ އުޅަނދެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއާ އެމްބިއުލާންސެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށާއި ސަވައިލެންސް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް އެކި ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަދި އަމަލީ ސިފައެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ޑިސްކަޝަންތައް އެކި ލެވެލްތަކުގައި އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެއިން ކަމަކަށް އަމަލީ ސިފައެއް އަންނަ ގޮތެއް އަދި ނުވޭ. އަމަލީ ސިފައެއް އަންނަ ހިސާބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މައުލޫމާތު މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރާނަން،" ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މުހިއްމުކަމާއި ލިބިދޭ ފަސޭހަކަމާ ތަކާ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ. އެގޮތުން ހެލިކޮޕްޓަރު ނޫން އެހެން އުޅަނދެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވާ ކަމަށް އަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.