އަގުހެޔޮކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭން ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން، އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް "ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި، ސައްތައިންސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.


ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ދެން ކުރިއަށްގެންދާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން އުފައްދާ މި ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރާނީ މިހާރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ "ހައުސިންގް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް" އަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި އަދުލުވެރި، އިތުބާރުހިފޭ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މިގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭއިރު، ފަހި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ." ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ މީގެކުރިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަގަށް ވުރެ ހެޔޮއަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި އަހަރު އަލަށް ހަދާ 550 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ފަށައި މިހާތަނަށް ނުނިމި ހުރި 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ހައުސިން ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.