މާލޭގައި ވަޅިން ބިރު ދައްކައި ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

މާލޭގައި ވަޅިން ބިރު ދައްކައި، 560،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިރޭ ފޭރިގެންފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ، ސައިކަލް ވިއްކާ ކުންފުނި، އެކްސްޕާޓް މޮޓޯސްގެ އޮފީހަށް ގެންދިޔަ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތީ ދެ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ތިން މީހަކު ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފައިސާތައް އެކްސްޕާޓް މޮޓޯސްގެ އޮފީހަށް ގެންދިޔައީ ސައިކަލެއްގަ އެވެ. އެ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު އެ ސައިކަލްގައި ނެތެވެ.

މިރޭ 10:30 ހާއިރު އެ ފައިސާ ފޭރިގަތީ، ފަރީދީމަގުގައި ހުންނަ ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިންނެވެ. އެއީ އެކްސްޕާޓް މޮޓޯސްގެ އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހައްދެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ފައިސާ ފޭރުން އާންމުވެފައިވާއިރު، އެކަން ކުރާ ބަޔަކު ހޯދައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި ފޭރުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ހިންގާފައިވާއިރު، އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނާއި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފުލުހުން މީޑިއާ އަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ދަނިކޮށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު އެ ފައިސާތައް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ފޭރިގެންފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ ދުވަހު ފޭރިގެންފައި ވަނީ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހިފައިގެން ވޭނަށް އަރަނިކޮށް، ސައިކަލެއްގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ދިޔަ މީހަކު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް ފުލުހުންނެއް ނުބުނެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިއުލް ސަޕްލައިގެ އޮފީހުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ މީހާގެ މޫނަށް ސްޕްރޭ ޖަހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ފޭރިގެންފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ކުންފުނިން، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހުންނަ މޮރިޝަސް ބޭންކްގެ ބްރާންޗުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ވެހިކަލަށް އަރުވަނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ވަނީ ފޭރިގެންފަ އެވެ.