މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ބިލްތަކެއް "ތާށިވެފައި" ހުއްޓައި ޖަލްސާތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ މި ހަފްތާގައި ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމެވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުވާ ގޮތުން ނަމަ، ކޮން ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހަކު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ލާޒިމެވެ.

އެކަމަކު، ޖަލްސާތައް އަލުން ފަށާނެ އިރެއް ޒިޔާއު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ދެން ޖަލްސާތައް އޮންނާނީ އަންނަ ހަފުތާގައި،" ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، މިހާރު ތިއްބެވި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ގެންދަވަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިންތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވާދަކުރައްވާއިރު، އިންތިހާބުގެ ފޯރި ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުދަނީ، އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެންނެވެ. މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހުރިހާ ބިލެއް ހުރި އިރު، އެ ބިލްތައް ނިމުމަކާ ހަމައަށް ނުދެ އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލްސާތައް ހިނގާނީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުންނެވެ. އެކަމަކު، ކޮމިޓީތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގައި ހުރި މުހިންމު ބައެއް ބިލްތައް:

- ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް.

- ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލް.

- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލް.

- ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބިލް.

- ވިސިލްބްލޯ ކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބިލް.

- ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު.

މަޖިލިހުގައި ތާށިވެފައި އޮތް ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލަށް އެންމެ ފަހުން ވޯޓަށް ނޭހުނީ އެ ބިލް މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި އޮތީ ކޮމިޓީން ފާސް ކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލިހުގެ ހަ މެމްބަރަކު ސޮއި ކުރައްވައި ގާސިމްގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމުންނެވެ. އެހެންވެ، އެކަން ބެލުމަށް ގާސިމް ވަނީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް އަންގަވައިފަ އެވެ. އޭގެ ކުރީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބިލަށް ވޯޓަށް ނޭހުނީ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުންނެވެ.

މަޖިލިހުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާތީ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މެމްބަރުންނަށް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާ ދައުރެއް ފެށުނު ފަހުން، ބިލްތައް ފާސްނުކޮށް ލަސް ކުރަނީ ބައެއް މެމްބަރުން ގަސްދުގައި މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ނުވާތީ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވި ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިހުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ އުސޫލު މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުން އިސް ކުރައްވާތީ އެކަމަށް ނިހާން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.