އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަވެއްޓެރި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމި 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ކްރެޑިޓް ލައިން އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް (އެކްޒިމް) ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ސުދައްތާ މަންޑަލް އެވެ.

އެ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ 1.75 ޕަސެންޓެވެ. ލޯން ދައްކަން ޖެހެނީ ފަސް އަހަރު ފަހުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެއީ ދާދި ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ދޭން އެއްބަސްވި ލޯނެކެވެ. އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ޖުމްލަ 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށެވެ.

އެ ލޯންތައް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލު ހުށަހެޅުމުން އިންޑިއާގެ އެކްޒިމް ބެންކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖާ އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަމަނާގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ.