ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށާއި އިތުރު މަޝްރޫއަކަށް އިންޑިއާ އިން 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

އއ. އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ދ. ވާނީގައި ފުލުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލްގައި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ،


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭގެ އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ދިނީ 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ އެކެވެ. އަދި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްގައި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން އެ ގައުމުން ދިނީ ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އެކެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރަނީ އުކުޅަސް ކައުންސިލާއި އެ ރަށުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އާއިި ތަފާތު އެހެނިހެން ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަކީ ވެސް އެހީގެ މަގްސަދެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވަކިވަކިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އަކީ އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިން ހިލޭ އެހީ އެކެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ގައުމުން ވަނީ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރީ ވެސް މި ސަރުކާރުންނެވެ.

އެގޮތުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ ވެސް އިންޑިއާ އަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކި ފަހަރު މަތިން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން، އެ ގައުމުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ.

އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން އެހީދިން އިރު، އެ ގައުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުމެއް ބަދަހި ކުރީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ.