ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ޑރ. ހުސައިން

ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި އަޑު އުފުލިޔަސް، އެ އަޑު އަހާ ބަޔަކު ނުފެންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް އިންސާނުން އަޅާނުލާ ނަމަ 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު ދުނިޔޭގެ ފިނި ހޫނުމިން އިތުރު ދެ ޑިގްރީއަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސް، ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ފަރުތައް ހަވާލުވެ، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ނުރައްކާ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން އަޑު އުފުލަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުގައި އެ އަޑު އަހާނެ މާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ތިމަންނަމެން ކަންބޮޑުވެއޭ ބުނަނީ. އެކަމަކު އެ މީހުން ޖައްވަށް ފޮނުވާ ގެނދަބުޅި މަދު ކުރާކަށް އެކަކު ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. ހަމަގައިމު ވެސް އެކަން އެންމެ ބޮޑު ކުރާ މީހުން އެކަމަކަށް އަޅައެއް ނުލާ." ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ޖަލްސާގައި ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުސައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ބޭރުގެ ގައުމަކުން ނާންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިން އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދިވެހިންގެ ބައެއް އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކާއި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ގޮނޑު ދޮށަށް ކުނި އެޅުން ފަދަ ކަންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ރާޅު އަރައިގެން ކުނިތައް ގޮސް ފަރުމައްޗަށް އަޅާލީމަ ފަރުގައި ހުންނަ މުރަކަތައް މަރުވެގެން ދަނީ. މުރަކަތައް މަރުވީމާ އެކި މޫސުމުގެ ކޮޅިގަނޑާ އެކު އަންނަ ރާޅުތަކުން ރަށްތައް ހިމާޔަތް ކުރާނެ އެއްވެސް ދިފާއެއް ނޯވޭ. ހަމަ ރަށްތައް ގިރައި، ހަލާކުވެގެން ދަނީ. ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ވަށައި ބޮޑު ހިލަ ޖެހުން،" ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓަރު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ އިތުރުން ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު ވެސް މަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި މާލެއިން މިހާރު ވެސް ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 60 ޕަސެންޓަކީ ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކުނިތައް މަދުކޮށްފި ނަމަ، އެއީ ތިމާވެށީގެ އިތުރުން ސަލާމަތް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަން ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކަނޑަށް އުކާލާ ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ އެކު ސިއްހީ ނުރައްކާ ވެސް އޮންނަ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ކުނި ކާ މަސްތައް އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮހޮރަށޭ. ދެން ޖެހޭ ބައްޔެއް މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށޭ. ބޭސްކުރަން މިޖެހެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން. ކުނި އުކައިފިއްޔާ ކުނީގެ ރަހަ ލާނެ،" ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުނީގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ވެސް ބޮޑުވަމުންދާ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އެންމެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރުމަށް ފަހު ހަވާލުކޮށްދިން 10 ސްކޫލެއްގެ އަގު ވަނީ ވަޒަންކޮށްފަ އެވެ.