މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުކަމުން: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ފަހުން ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ހެދި، މުވައްޒަފުން ވަކިވާތީ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އައިއޭއެސްގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި ކަމަށް ދެއްކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގައި، މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ މުސާރަ އަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނީ ރިޒްވީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކަށް އައިއޭއެސްގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަން އުޅޭތީ އެވެ.

"ހަމައެކަނި ސީނިއާ ސްޓާފުންގެ މުސާރަ އަށް ނޫން ބަދަލު އައިސްގެން އުޅެނީ. މުޅި އޮނިގަނޑު ބަދަލުކޮށްފައި، ބަޖެޓާ އެކީގައި މި އުޅެނީ ކުރީގައި ދެ އަހަރު ނުވަތަ ތިން އަހަރު ހުއްޓުވާފައި ހުރި ޕްރޮމޯޝަންތައް އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލާފައި އަދި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް އެބަ އުޅޭ އޮނިގަނޑުގައި،" ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތަފުސީލެއް އެމްޑީ ނުދެއްވަ އެވެ. ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން އޭނާ ބޭނުންވީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. އެހެންވެ، މެމްބަރުން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮމިޓީގެ އެބައި ސިއްރު ކުރުމަށެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަތައް ދައްކާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީގެ މުސާރައަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ޑީއެމްޑީގެ މުސާރަ 86،000 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ކުރި ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ރިޒްވީ މިއަދު ދޮގުކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން ކުންފުނިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، އައިއޭއެސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަދިވެސް ކުޑަ އެވެ.

"ޗާޓަޑް އެކައުންޓަކަށް ލިބެމުން މި އަންނަނީ 16،000ރ. އެކަމަކު މިހާރު މާކެޓުގައި 16،000ރ. އަށް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓެއް ކުންފުނީގައި ނުގެން ގުޅެވޭނެ،" ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން އައިއޭއެސްއާ ހަވާލުވިއިރު 1،181 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 90 ޕަސެންޓަކީ ދިވެހިންނެވެ. މިހާރު އެ ކުންފުނީގައި ތިބީ 1،246 މުވައްޒަފުންނެވެ.

ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެންމެ އިސްކަންދެނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން، މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޖަވާބުދާރީވަނީ: ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ޖެހުނީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ކަމުން ކަމަށް-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ރިޒްވީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓުގެ އަގު މި ސަރުކާރުން ހެޔޮ ކުރުމާ އެކު، ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހާއި މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު އައިއޭއެސްގެ ފައިދާ ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިހާ އަދަދެއް ކަމެއް އޭނާ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯ 2017 އިން ފެށިގެން ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއިރުއްސުރެ އަދިވެސް އެކަމުން އަރައި ނުގަނެވޭ ކަމަށް ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި، އައިއޭއެސް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 400 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު، ދައްކަން ޖެހޭ ލޯންގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޒްވީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިހާރު އައިއޭއެސް އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަކީ 2012 އިން ފެށިގެން ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެކެވެ.

އެ ކުންފުނީގައި 23 މަތިންދާބޯޓެއް ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ޑޮމެސްޓިކަށް ބޭނުންކުރަނީ 10 ބޯޓެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވަނީ އަށް ފްލައިޓަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ނިންމައިފަ އެވެ. ސީޕްލޭންގެ ގޮތުގައި 11 ބޯޓު ބޭނުންކުރާއިރު ހަތް ބޯޓަށް ވަނީ ފައިސާ ދައްކައިފަ އެވެ.