ޝަރީއަތުން އެނގުނީ ޔާމީންގެ ސާބިތުކަން، އެއީ ލީޑަރެއް: އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ކެރޭ ސާބިތުކަން މަތީގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ލީޑަރެއްކަން ހާމަވެފައިވާ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ތަންތަނަށް ގެންދިއުމުން ތިއްބެވީ ހަނު ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ބާރު ދެއްވައި އަބްދުއްރަހީމް މިސާލު ނެންގެވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަނު ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ވަކީލުން ކޯޓުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް، ތެދުވެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުން ބަރީއަވުމުން ގެންދެވި މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ޔާމީނަކީ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެމަނިކުފާނު ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން، ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް އާ ރޫހެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. އެމަނިކުފާނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދެ ގަޑިއިރާއި ތިރީސް މިނިޓް ހޭދަކުރެއްވި. --- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"ޔާމީން ދެއްކެވި ސާބިތު ހެކި، ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ އެއްޗަކަށްވެއްޖެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސިޔާސީ އެކިއެކި ޕްރެޝަރުތަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވޭ. ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އޮތީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ރެލީއެއް ބާއްވާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެ ދެ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި ރެލީގައި ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އަމާޒުކޮށް ފަށާ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް އެ ދެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވިޔަސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ.

ޔާމީނާ މެދު ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ލޯތްބަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ވައްކަން ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްގެން ޔާމީންގެ އަގު ވައްޓާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރު އައީ ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެންނެވެ. އެކަމަކު، އެ ވައުދުތައް ފުއްދިފައި ނުވާ އިރު، ސަރުކާރުން އުޅެނީ އެހެން ކަންކަމަށް އަމާޒު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއިން އެއްވެސް ވައުދެއް ނުފުއްދުނު. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ނުހިންގޭ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ. ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށް،" ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ކުރިން ކުރެއްވި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.