ކެލާގައި ވަރުގަދަ ހުމެއް، ޑޮކްޓަރު އެޑްމިޓް ކުރުމުން އެހެން ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ހއ. ކެލާ ގައި ވަރުގަދަ ހުމެއް ފެތުރި، ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުމުން އެހެން ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސް ބަލި މީހުން ބަލަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.


ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ އިބްރާހިމް ރުޝްދީ ވިދާޅުވީ ހުން އައިސް ހޮޑުލާ ހަދާތީ އިއްޔެ އެކަނި ވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދައްކަން 25 މީހުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 60 ޕަސަންޓަކީ ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހެއްގެ ހާލު ގޯސް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށުގައި އެންމެ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނައިރު ހުން އައިސްގެން އޭނާ ވެސް އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުމުން ބަލި މީހުން ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ދެ ހެލްތު ވޯކަރުން ކަމަށް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެޑްމިޓްކޮށްގެން މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ދެ ކުދިންނަށް ކަމަށް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަލި މީހުން ބެލުމަށް ހއ. ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ޑޮކްޓަރަކު ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު މިހާތަނަށް ހުން އައިސް ހޮޑުލާތީ ފަސް މީހަކު ދައްކަން މަރުކަޒަށް އައި،" އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދަނީ 10-12 މީހުންނެވެ. އެކަމަކު، އިއްޔެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ހުން އައިސްގެން ދިއުމާއި އޭގެ ތެރޭގައި ގިނަ އިން ކުޑަ ކުދިން ތިބީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު، މިހާރު އާންމު ހާލަތަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބެލެވެނީ، އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރަ އިން ވަނީ އަންގާފައި ބޭސް ވެސް ހުރި ކަމަށް،" އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.