އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ނެތުމުން، ފަހުމީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ނެތުމުން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.


އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނިކޮށް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޓަކާ އެކު ކަނޑުމަތިން ތެލުގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މިދިޔަ އަހަރު މާޗް މަހު ޖަޕާނު ސިފައިންނަށް ފެނިގެންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ގދ. މަޑަވެލީ އަރިނަގާގޭ އަބްދުﷲ ފަހުމީގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރީ އދ. ގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އުތުރު ކޮރެއާއާ އެކު، ތެލުގެ މުއާމަލާތް ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އެވެ. މިއީ އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގައި މީހަކަށް ދައުވާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުކުމުގައި ވަނީ ފަހުމީގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ކުރަނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ކަމަށް ވިޔަސް، އުތުރު ކޮރެއާއާ އެކު ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުން ތެލުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަބެއް ދިނުން ގާނޫނުއަސާސީ މަނާކުރާ ކަން އެ ހުކުމުގައި ވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަކީ އޭގެ ދަށުން މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނެތް ކަން ވެސް އެ ހުކުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، ފަހުމީގެ މައްޗަށް ކުރި އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެ ދައުވާ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.