ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ދަށް ފެންވަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް

ގިނައީ ވަރަށް ދަށް ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނަސް ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވާ އޯޑިއޯއެއް މިރޭ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.


ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް، ސަންގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މި އޯޑިއޯ އާއްމުކުރީ އެތަނުގައި ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައްލެއް ހޯދައިދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެވެ. ނުހައްގުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރަން އެދިފައިވާ އެ ޕެޓިޝަންގައި ގާތްގަނޑަކަށް 50 މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ، ހާޒިރީގެ ރިޕޯޓެއް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ކަމަށާއި މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އާއްމުވި އޯޑިއޯގައި، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ގިނައީ ވަރަށް "ހިތާމަވެރިކޮށް، ވަރަށް ދެރަވަރު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާތީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ވެސް ވަޒީރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބޭނުން ގަޑިއަކު އޮފީހަށް ވަދެ، ނުކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އޭނާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މުވައްޒަފުން ކޮފީތަކާއި އެހެން ތަންތަނުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ، ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެއްކިއަސް އަޅުގަނޑަށް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ،" ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފަހަރެއްގައި ވެސް ހީނުކުރާތި އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ 60،000-70،000 ރުފިޔާގެ ބޭނުމުގައޭ މި ހުންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް އުނި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް."

ނަހުލާ: ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަހުލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުޑަ ހަ ކުދިން މަންމައާ ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އެއީ ﷲ އަށްޓަކައި ހައްދަވާ ތެދުފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެ އެވެ.

ކޮންމެ ހައިސިއްޔަތެއް، ނުވަތަ ކޮންމެ ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް މައްސަލައެއް އުޅެންޏާ ޖެހޭނީ އެ މީހަކު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ މީހަކު އަޅުގަނޑު ބަދަލުކުރާނަން މިތަނުން،"

އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް މުވައްޒަފުން ވިސްނައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޯޑިއޯ އިން އިވެ އެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އެއީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތައް ލަސްކަމަށް ބުނެ އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ އެއް ތަނެވެ. ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަ ބަދަލުތަކެއް އައި ކަމުގައި ވިއަސް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ޒަމާނީ ބަދަލު ނާންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުކުރަން ފަށައި މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް އެދުން ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންގައި މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެޕްރައިސަލް ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި، މިދިޔަ އަހަރު "އެއްލަކިން ލައިސަންސް"ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި މުވައްޒަފުން ރޭގަނޑު ވެސް ވަރަށް ދަންވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައި، ހެނދުނު ގަޑި އަށް ވަޒީފާ އަށް ހާޒިރުވާން ޖެހުނުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަސް ވަންދެން އެގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ޕެޓިޝަންގައިވެ އެވެ.

މިހެން ކަން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް، ރަނގަޅަށް ނުބަލައި ނުހައްގުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރަން ޕެޓިޝަންގައި މުވައްޒަފުން އެދިފައިވެ އެވެ.