ޖާގަ ބަހާ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ރަތަށް!

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ދިނުމުގައި މާލޭގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ، މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން އަންނަ އަހަރަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ މާލޭގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އެ ސަރަހައްދުން ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލަކުން ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމީ، މިނިސްޓްރީން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނާގޮތުން، އެ ސްކޫލު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު (ކެޗްމަންޓް އޭރިއާ) ގައި އުޅޭ ވީހާ ވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ އަހަރު ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ. އެހެންވެ އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ސްކޫލަކުން ޖާގަ ހަމަޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ކުދިންނަށް ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އެ އުސޫލާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ބުނީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން މާލޭގެ ރަށްވެހި ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި އިސްކަންދިނުމަކީ ތަފާތު ކުރުމެއް ކަމަށެވެ. ތައުލީމް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

އެއް ބަޔަކަށް މައްސަލައަކަށްވީ ޖާގަ ދިނުމުގައި ދަރިވަރުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ބަލާތީ އެވެ. އެއީ މާލެ އަށް އުފަން، މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވިއަސް އާއިލާއާ އެކު ކުއްޔަށް އުޅޭ ދަރިވަރުން ތިބޭތީ ކަމަށް، އެ އުސޫލާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލް އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ދިނުމުގައި މާލޭގެ ރަށްވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާ އާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ފުށުއަރާ ކަމެކެވެ. އަދި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފަދަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ރަށްރަށުގެ ތައުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭތޯ މީހަކު ސުވާލުކޮށްފައި ވެ އެވެ. ފާތުމަތު ނަފްއަތު އަހުމަދުގެ ނަމުގައި ޓްވީޓުކުރި މީހަކު ބުނީ ސްކޫލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުުރުމުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ އަށް ބަދަލުވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ މިކަން ދާންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. މާލޭގައި އެތައް އަހަރެއް އުޅެފައި ތިބި މީހުންގެ ދަރިންގެ ހައްގު ކޮބާ؟" ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޝަފާ ރަމީޒްގެ ނަމުގައި ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުންޏެވެ.

ޖާގަ ދިނުމުގައި ދެ ވަނަ އަށް އިސްކަންދޭނީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސާކިއުލާ ބުނާގޮތުން، އެ ސްކޫލުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެކަމަކު އެ ދަރިވަރުންނަކީ ވެސް އެ ސްކޫލު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ވާންޖެހެ އެވެ. އިސްކަންދިނުމުގެ ތިން ވަނައިގައި ހިމެނެނީ، އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިމީ ޓީޗަރުންގެ އުފަން ދަރިން ނުވަތަ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށެވެ.

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ އިސްވެރިއަކު ވިދާޅުވީ، އެ ސްކޫލު ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދަރިވަރެއް ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލުން ޖާގަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކިޔެވުން ފަށާ ފަހުން، އެ ދަރިވަރު އުޅެނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް ބެލެނިވެރިން ބުނާ ކަމަށް، ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސްކޫލު ފަށާފައި ދެ ވަނައަށް ވާ ދުވަހު ބުނެފާނެ ތިމަންނަ އުޅެނީ ހުޅުމާލޭގައޭ، އެހެންވެ ބްރޭކެއް ލިބުނަސް ދަރިފުޅު ގެންދަން އުނދަގޫވާނެއޭ. އެކަމަކު އެ ބެލެނިވެރިން ވެސް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްކޫލު ކުރިމަތީގައި އުޅޭ ދަރިވަރެއް ގޮތަށް. އެހެންވެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ދެކެނީ،" ސްކޫލެއްގެ ވެރިއަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ދިނުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވިއަސް އެ ދަރިވަރަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރަހަށް ބެލުމަށްފަހުގަ އެވެ. އެހެންވެ ވަކި ސްކޫލަކަށް އެ ދަރިވަރު ވެއްދުމަށް، އޮޅުވާލައިގެން ވެސް އެޑްރެސް ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ.