"ރާއްޖެތެރެ، މާލެ" ބަހުސްގެ ފޯރި މަޖިލިހުގައި ގަދަވެއްޖެ!

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެ އިން ގޯތި ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ބަހުސް މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ވަދެ، އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.


ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރުތަކަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިހަށް އޭނާ ހޮވީ ހުޅުމާލެ އިން ގެދޮރު ދޭނެ ކަމުގެ ވައުދާ އެކު ކަމަށާއި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބޮންޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮންޑެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކި ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން އޭނާ އަށް އަމާޒުވި އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބަހުސްގައި ބައެއް މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އޭގެފަހުގައި ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ "ފަހުރުވެރި ރާއްޖެތެރޭގެ މީހެއް" ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ބަލަހައްޓަވަނީ.---ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ

"އިއްޔެ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ދެރަވި ރިޔާސަތުން އެ ފުރުސަތު ދިނުމުން. ހަގީގަތުގައި ދީގެން ވެސް ނުވާނެ އެކަހަލަ ފުރުސަތެއް،" ހުވަދޫ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 19 ވަނަ މަޖިލިހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮތީ ރާއްޖެތެރެއަށެވެ. މަޖިލިހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 87 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 72 މެމްބަރުންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ބާކީ 15 މެމްބަރުންނަކީ ވެސް މާލޭގެ މެމްބަރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް، ދެރަ ގޮތެއް ބަޔަކަށް ހަދާކަށް" އެއްވެސް ބަޔަކު ބާކީ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ވެސް ތަނެވެ. އެތަނަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރާ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލެއަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއް ކަމަށާއި ވަކި ރަށަކާ މެދުގައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމަ ވަކި ރަށެއްގެ މީހުން، ވަކި ރަށެއްގެ ބަޔަކަށް ނޫން އިސްކަން ދޭނީ ޖެހެނީ ގޯތި، ފްލެޓު ދިނުމަށް. ރާއްޖެ އެންމެންނަށް ވެސް ދޭން ޖެހޭނެ،" ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު ވެސް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައި އޮތީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވެސް ދިމާ އިދިކޮޅު މާލެ މީހުންނަށް އެކަނި ހުޅުމާލެ އިން ނުވަތަ ގުޅީ ފަޅުން ބިން ދިނުމާ. ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލީމަ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ހުޅުމާލެއިން ބިން ލިބެން ޖެހޭނެ،" ސިރާޖު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، ޔައުގޫބާއި ސިރާޖު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބޮންޑެ މިއަދު ވެސް ރައްދު ދެއްވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ (ކ) އާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އޭނާ ވިދާޅުވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގައި ތިބީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުން އައިސް ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. މާލޭގެ ގޭގޭގައި ރޯވެ ނުނިކުމެވިގެން އުޅެނީ މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާތީ ކަމަށާއި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބޮންޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އަޑު އިވޭ ދޭނަމޭ، ނުދޭނަމޭ (ބޯހިޔާވަހިކަން) ބުނާ ތަން ވެސް. ހުޅުމާލޭގެ ބިންތައް މާލޭގައި ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އުޅެފައި ތިބި މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ. މާލެ، ރާއްޖެތެރެ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. މާލެ، ރާއްޖެތެރެއެއް ނެތް. ދިވެހިން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ،" ބޮންޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮންޑެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކޮށް ދޭނަމޭ ބުނެ، މަޖިލިހަށް މީގެ ކުރިން އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން މިހާރު ތިއްބެވީ މާލޭގައި ގެ އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މަޖިލިސް 19 ގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން "އެގޮތަށް ހުޅުމާލެ ނުނެގޭނެ" ކަމަށް ބޮންޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެޖެންޑާ 19 ގައި އޮތީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނެ ވާހަކަ. މި ނޫން އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މިތަނަކުން. އަޅުގަނޑެއް ހަމަ ގައިމުވެސް ނުނަގާނަން ފްލެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާ އެންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ފްލެޓަކަށް ނުވަންނަހާ ހިނދަކު،" ބޮންޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖެތެރެ، މާލެ" ބަހުސްގެ ފޯރި މަޖިލިހުގައި ގަދަވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރުން އިއްޔެ އާއި މިއަދު ގެންގުޅުއްވި ރޫހާ މެދުގައި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ބަޔަކު، އަނެއް ބަޔަކު ބައިބައިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލާ ޖެހުނު އިރު އުޅޭނެ ތަންކޮޅެއް ނެތިގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމަ އެކަކު އަނެކަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މިއުޅެނީ. އުޅޭނެ ތަންކޮޅެއް ނެތިގެން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.