ޚަބަރު / މީހުން މެރުން

އިރުފާން ރާއްޖެ ނާންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏަސް، މާރާމާރީ ހިންގި ތަނުން އޭނާ ފެނޭ: ކޮމިޝަން

ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ރުޝްދީ---

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިންގި ސިލްސިލާ މާރާމާރީއެއްގައި މަރައިލި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފާތިރު މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަން ރޭ އިއުލާން ކުރި އިރުފާން ރުޝްދީ، އެ މާރާމާރީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނާންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެންގި ނަމަވެސް އެ މާރާމާރީ ހިންގި ތަނުން އޭގެ ފަހުން ފެންނަ ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ 2015 ގައި އިރުފާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނާންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު އެ މާރާމާރީ ހިންގިއިރު އޭނާ އެތަނުގައި އުޅޭތަން ސީސީޓީވީ ފްޓޭޖުން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އިރުފާން ހޯދުމަށް ޖޫން، 2016 ގައި ފުލުހުން ވެސް އިއުލާން ކުރި އެވެ. ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އިރު ވެސް އޭނާ ނުފެނެ އެވެ.

Fathir maraali massalaigai kuda kujjakaai, meehaku hoadhanee | Mihaaru

Fathir maraali massalaigai kuda kujjakaai, meehaku hoadhanee | Mihaaru

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ފާތިރު މަރާލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހޯދަން 2016 ގައި އިއުލާން ކުރުން--

އެހެންވެ، އިރުފާން ހޯދުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފަ އެވެ.

ޖޫން 2016 ގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ކަރަށް ވަޅި ހެރުމުން ފުރަތަމަ މަރުވީ، ކ. ކާށިދޫ އަހްމަދު އިރުޝާނެވެ. އޭގެ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހެރުމުން ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވީ، މާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ފާތިރު މުހައްމަދެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މާރާމާރީގައި މަރުވި ދެ ކުދިން ވެސް އަމަލީ ގޮތުން މާރާމާރީ ހިންގަން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އެއީ ވައިކަންމައްޗާއި އީގަލްސް ގުރޫޕުން ހިންގި މާރާމާރީތަކެކެވެ.

11 ކޮމެންޓް, 33 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 18%
icon sad icon sad 9%
icon angry icon angry 73%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފިނރުޓޭ

27 October 2019

ކީނކެ ދެން އަނޅެ ފަހެ ބުނނާނީ؟ މީ ޢަހަރުމެންގެ އިނމިގުނރޭސަނުގެ ފެންވަރު ހުރި ވަނރަކީ! ދެން ކޯންޗެން ގަނބޫލު ކުނރާންވީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހާސަރު

26 October 2019

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާނީ ރެކޯޑުން ފެންނަން ހުރިއެއްޗެއްތާ!؟ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އިމިގްރޭޝަނުން ގަނެފަ ހުރި ގަނޑު ނޭގޭ މީހަކު އެބައުޅޭތަ؟! މިވެސް ރަގަޅަށް ބަލާ ތަހުގީގުކުރެވެންޖެހޭ ބޮޑު ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނައީމް

25 October 2019

ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ވެރީންނަށް ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހެއެވެ. ބްރޯމެންގެ މާފިޔާ ނެޓްވޯކްގެ ބައިކުޅަބަައިވެސް އަދި ނުހޯދެއެވެ. ހިތާމައަކީ މިއަދުވެސް މާލޭގައި "ނުރަސްމީ ރަސްމީ" ގޭންގްްތަކާއި ވޯލޯޑުންނާއި އަދި ބްރިގޭޑިޔާ ފެންވަރުގެ މީހުން ކަންމަތީ ގޭންގްތަކުގައި އުޅޭކަމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސެތޫ

26 October 2019

ނޫނޭ ބަލަންވީ މީހުން މިސްކިތަށް އަރާތޯ. އަރަންޏާ ނިރުބަވެރި ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒް

25 October 2019

ދިވެހި ފުލުހުން ކްރައިމް ޕެޓްރޯލް ބަލާނަމަ މިކަހަލަ ކޭސްތަކުގަ ވަރަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚާލިދު

25 October 2019

ޜިސޯޓްތަށް ޗެކުކުރުން ބުއްދިވެރި .

The name is already taken The name is available. Register?

އިމިގްރޭޝަން

25 October 2019

ތިޔަ އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮރަޕްޝަނުން ހުރިހާކަމެއް ހަލާކުވެދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ފިނި ވައިރޯޅި

26 October 2019

ގައުމުގެ މިފަދަ ސިސްޓަމްތަކާ ކުޅެލެވޭކަމޭ ހިތަށް އަރަނީ. އިމިގްރޭޝަން އެކަންޏެއް ނޫން. ޓްރާންސްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުންވެސް. ޓެސްޓު ނުހެދިޔަސް ފާސްނުވިޔަސް ލައިސަންސް ލިބޭ. މީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތޯ؟ ހުސް ކޮރަޕްޝަނާ މަކަރާ ހީލަތް. ސިސްޓަމްތެރޭން އެކަން ކުރާ މީހުންވެސް އަދި އެކަންބަލައިގަންނަ މީހުނަށްވެސް އަދަބު ލިބެންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަބުނީ

25 October 2019

އޭނާގެ އާއިލާގެ ފޯނުތައް ޗެކްކުރޭ. ދިރާގުން ބެލޭނެ ގުޅާފަ ހުންނަ ނަމްބަރުތައް

The name is already taken The name is available. Register?

އިޙްސާސް

25 October 2019

ތިޔަ އިރުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައީ ތިޔަ ހާދިސާއަށްފަހު. ފިލަންވެގެން. އޭނާގެ މައިންބަފައިން މެދުވެރިކޮށް ހޯދަބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންދެރި

25 October 2019

މިަހާރުވެސް ގްރޫޕް ތައް އުޅެ އެވެ. ނުހުއްޓު ވެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454