ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަންނާނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށް އޮތްއޮތުން އުވާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަމުގައި އޮތް އޮތުން އެ ކޯޓުން މިއަދުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ އެ ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ އެ މާއްދާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް މާއްދާ ބާތިލްކުރީ އެއީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮތް މާއްދާތަކެއް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. ސުުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ އެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮތުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ އެ މާއްދާ އަކީ އެ ގާނޫނާ ޚިލާފް މާއްދާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

އެހެންވެ، މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް މާއްދާ އާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް މާއްދާ ބާތިލްކުރަން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުންޏެވެ.