ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެ، އަދުހަމް އެދެނީ މާފަށް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ގާސިމް ހަސަން މަރައިލި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދު ކޯޓުގައި އެކަމަށް މިއަދު އެއްބަސްވެ، ގާސިމްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޓެކްސީގައި ދަތުރު ކޮށްފައި ދަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާ=ައިލި މައްސަލައިގައި ޅ. ހިންނަވަރު ބޮޑުހިޔާގޭ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އެވެ. އޭނާ ކުރިން ވަނީ ތަހުގީގުގައި ވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި އަދުހަމް މިއަދު ކުށަށް އެއްބަސްވުމުން، އަންނަ ހަފުތާގައި ހުކުމް އިއްވަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި، ދައުލަތުން ދައުވާ އިއްވުމުން، އެ ދައުވާ ސާފުވެއްޖެ ތޯ އާއި ދައުވާއާ މެދު ބުނަނީ ކީކޭތޯ އެ މައްސަަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އަދުހަމް ބުނީ ދައުވާ ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދުހަމް އެގޮތަށް ބުނުމުން، ގާޒީ ވަނީ އެ ދައުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ވަކިވަކިން އަލުން އިއްވުމަށް ފަހު، އަދުހަމް ނުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް އެ ދައުވާގައި އެބައޮތްތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޖަވާބުގައި އަދުހަމް ބުނީ ދައުވާގައި މުޅިން ވެސް ހުރީ ތެދު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ދައުވާ އަށް އެއްބަސްވުމުން ބައެއް ހައްގުތަކެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވަނީ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ގާޒީ ވަނީ އަދުހަމް ކުށަށް އެއްބަސްވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް އޮވެގެންތޯ ވެސް ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

"އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރު ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް،" ގާޒީގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަދުހަމް ބުންޏެވެ.

ގާސިމްގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ހާޒިރުވެ ތިބި، މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ބުނިގޮތުގައި ގާސިމަށް ހަމަލާ ދެވުނީ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެގެންނެވެ. އަދި ފަހުން ހަމަ ހޭވެރިކަން އައިސް، ނަމާދުކޮށް އެކަމަށް ތައުބާ ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އޭނާ އަށް މާފު ކޮށްދޭން ގާސިމްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން ވެސް އެދޭ ކަމަށް އަދުހަމް ބުންޏެވެ.

ގާސިމަށް ހަމަލާދިނީ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެގެން ކަމަށް އަދުހަމް ބުނުމުން ގާޒީ ވަނީ އޭނާ މަސްތުވީ އަމިއްލަ އިިހްތިޔާރުގައި ތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޖަވާބުގައި އަދުހަމް ބުނީ އޭނާ މަސްތުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ.

އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފް ވިޔަސް، ދައުލަތުން އޮތީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު އޭނާ ހުޅުމާލެ އަށް ދިޔަ ކަމާއި އެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުސް ގަޔާ ހުރެގެން ހެދުމެއް ހޯދަން އަދުހަމް ރަށްޓެއްސެއްގެ ގެއަށް ދިޔަ ކަމުގެ ހެއްކަކާއި ހުޅުމާލޭ ކެފޭއަކުން އޭނާ ވަޅިއެއް ހޯދިކަމުގެ ހެކިން ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. އަދި ވަޅި ހޯދި ފުލުހުންނާއި އެކަމަށް ބާރު ދޭ ފޮރެންސިކް ހެކީގެ އިތުރުން އަދުހަމް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާން ވެސް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އެވެ.

އެކަމަކު، އަދުހަމް ކުށަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރިޔަސް، މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ. އަދި ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓްތަކުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ވެސް އަދުހަމްގެ ފަރާތުން ސުވާލު ނުއުފައްދާ ނަމަ، އެ ރިޕޯޓް ހެދި މީހުން ވެސް ހާޒިރު ނުކުރިޔަސް، މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ގަސްދު މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަރަށް މަރު ހިފަން ވާރިސުން ބޭނުންވާ ނަމަ، އަންނާނީ މަރުގެ އަދަބެވެ. އަދި ވާރިސުން އެކަމަށް ބޭނުން ނުވާ ނަމަ، އޮންނާނީ ތައުޒީރީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ ހުކުމެކެވެ.

އެކަމަކު، އަދުހަމްއާ އެކު ދައުލަތުން ހެދި އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން އޮތްގޮތުން ގާސިމްގެ ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންނުވާ ހާލަތެއްގައި، އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބެއްގެ ބަދަލުގައި އަދުހަމަށް ދޭނީ 17 އަހަރާއި ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ގާޒީ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ދެން އޮންނާނީ އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން ކަމަށެވެ. އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމުގައި ގާސިމްގެ ވާރިސުން ބަޔާން ނެގުމާއި އަދަބާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، ހުކުމް އިއްވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަދުހަމަކީ ކުރިން ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ. އޭނާ ގާސިމަށް ހަމަލާދިނީ ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.