ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ރޯގާއާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅަށް މަސައްްކަތް ކުރެވޭނެކަން ޔަގީން: ޑރ. އަލީ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުނުކަން ހާމަކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވާހަކަ ދައްްކަވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރޯގާއާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅަށް މަަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ރޯގާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޓާސްކްްފޯހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ދެ ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކުރަން ޓާސްކް ފޯހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެެތެެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އައި މިފަދަ ރޯގާތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތް ރަނގަަޅު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. އަލީ ލަތީފު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެ ރޯގާ އަޔަނުދީ ވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން އެއާ ކުރިމަތިލާން މި ޖެހުނީ "އެއީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ" ކަމަށެވެ.

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން ދެއްވަމުން އޭނާ މިސާލު ދެއްކެވީ 2017 ގައި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނު އިންފްލެއެންޒާ އިންނެވެ.

"އޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ރަނގަޅު ރެސްޕޮންސެއް ދައްކުވައިދީފައި. އެހެންވީމާ މި ރޯގާގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީން ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަަން،" ޑރ. އަލީ ލަތީފްް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދެ ބިދޭސީއެކެވެ. އެ މީހުންގެ ގަޔަށް ކޮރޯނާވައިރަަސް އެރި ކަމަށް ބެލެވެނީ އެ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އިޓަލީ މީހާ އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އެކަން، ރިސޯޓަށް އެންގީ އެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އެ ރިސޯޓަށް މީހުން އެރުމާއި ފޭބުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ވެސް އެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވަނަސް، ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އޭގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމާ މާލެއިން ވެސް ފެނުމުގެ ޗާންސް އޮންނާނެ އަދި އެހެން ރަށަކުން ވެސް ފެނުމުގެ ޗާންސް އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން އެނގޭތީ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަރާބަރަށް އެޅުން. އެ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުން މިދަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކަންތައްތައް

ކޮވިޑް-19 އަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަން ޓާސްކް ފޯހުން އިއުލާންކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަރުދީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތޮފާ ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަަމަކީ ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 20 ސިކުންތު ވަންދެން އަތް ދޮވުން މުހިއްމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް މުހިއްމު، އެއްވެސް ވަރަކަށް ރޯގާގެ އަސަރު ފެންނަންޏާ އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުދިއުން. އަމިއްލައަށް ގޭގައި މަޑުކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ މީހުންގެ ކިބައިން ރޯގާގެ އަސަރެއް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެޗްޕީއޭގެ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ރޯގާ ޖެހިއްޖެ ނަމަ މާސްކް އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރޯގާ ޖެހިފައި ހުންނަ މީހާ މާސްކް އެޅީމާ މާ ފައިދާ ބޮޑު. އެހެން މީހުންނަށް [ރޯގާ] ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަކޮށްލާނެ،" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޭނުންކުރާ މާސްކާއި ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި އެކި ތަންތަނަށް އުކުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ނައްތާލުން ވެސް މުހިއްމެވެ. އެއީ އެގޮތަށް އެއްލައިލާ އެއްޗެހީގައި ޖަރާސީމާއި ވައިރަަސްގެ އަސަރު ހުންނާނެތީ އެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކެއްސާ ހަދާއިރު އެ ޓިޝޫއާ އެއްޗިހި ކޮތަޅެއް ލައްވާފައި ހުރި ޑަސްބިނަކަށް ލައި، ކޮތަޅު ރަނގަށް ބަންދުކޮށްލާފައި އެއްލައިލުން،" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 78 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 83%
icon sad icon sad 12%
icon angry icon angry 5%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވަހީދު

09 March 2020

ކޮން ޔަޤީން ކަމެއް އޮތީ. ވަގު ބިދޭސީން އެތިބެނީ މަގުތަކަށް ކުޅުތަޅަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އެޖެންޑާ

08 March 2020

ސްޓޮކަށް މިވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޢެހެންވީމާ ބުނަންޖެހެނީ ތިދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ބަޔަކުނެތޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންދީދީ

09 March 2020

ޑރ. އަލީ ލަތީފު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެ ރޯގާ އަޔަނުދީ ވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން އެއާ ކުރިމަތިލާން މި ޖެހުނީ "އެއީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ" ކަމަށެވެ. ކީކޭ މި ކިޔަނީ. ތިޔާ ކޮންފަރެންސައްދާ މީހުންވެސް ބަލިވަމުންދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

08 March 2020

އެއްދުވަސް ތެރޭ މާސްކު ސެނިޓައިޒަރ ހުސްވެއްޖެ. އަލީ ވަހީދު ބައިމިލިއަން މާސްކު ފޮރުވައިގެން އުޅެންވީ ސަބަބެއްނެތް. އަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނށް މާސްކު ލިބިގެން، މާސްކު އެޅޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޭނގޭ

08 March 2020

މާސްކު އެޅިޔަސް އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުކުރޭ! މިދަނޑިވަޅުގައި މާސްކް އަޅާނީ މޮޔައިން! ބޯ ގަމާރު ނުވެބަލަ! އެ އަޅައިގެން އުޅެންވެސް ނޭނގެއެއްނެ ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިސް ސަރުދާރު

08 March 2020

ބޭކާރު ގޮތުގަ މާސްކް ޔޫސް ނުކުރާށޭ .. އެޔަށްވެސް ކިޔަނީ އިސްރާފް .. ހުސްވެގެން ބޭނުން ވާ މީހުންނަށް ނުލިބުނީމަ ދެރަ ދޯ އެންމެންނަށްވެސް.. ވިސްނާށޭ .. އެޔޮށްގޮވަނީ ސައިބޯނި މާ އިފެކްޓިވް އޭ ސެނިޓައިޒަރ އަށް ވުރެ ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަކިޑް

08 March 2020

ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްުޔާރުވުމަށް ލޯކަލް ގަވަންމަންޓުން ކުރީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެޔް. ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ގުޅީމަ އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ފޯނެއް ނުނަަގާ

The name is already taken The name is available. Register?

ެަސައީދު ހަސަން

08 March 2020

ސަދަގާތް ދިނުމަކީ ޝިފާއެއް..ފެއިލް ނުވާނީ ﷲ ގެ ނިޒާމް..

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރޯނާ ޔޯމޭން

08 March 2020

މިހާރު މިވަގުތުގަވެސް ހުރިހާ ސައިހޮޓާ ކެފޭތަކުގަ ދިވެހިން ފިތިބާރުވެފަ ބަންގާޅިން ކައްކާ މުޑުދާރު އެއްޗެހި ނުކެވިގެން. މިމަންޒަރު ފެންނާނެ މާލެތެރޭގަ ހިނގާލަނިކޮއް. އަދި ބަންގާޅިންގެ މުޑުދާރުކަން ފެންނާނެ އެމީހުން ކައްކަން ތިބޭ ބަދިގެއަށް ބޯދިއްކޮއް ބަލާލީމަ. ދިވެހިން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަނީ ސައިހޮޓާ ކެފޭތަކުގަ ތިބެގެން ސޯޝިއަލްމީޓިއާ ބޭނުންކޮއްގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކެފޭ

08 March 2020

ވަރިހަމައެއްނު، މާސްކު ނާޅާށެ ނުގަންނާށެ ބުނީމަ އެ ނުލިބިގެންވިއްޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑަން

08 March 2020

މިޔަހޫދީ ސަރުކާރު މިއޮތީ ބޮޑު ތަނުން ފެއިލުވެފައި މިކަން ރިވެތިގޮތަކަށް އެމީހުންނަށް ފެންނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑުން

08 March 2020

މަށަށް ހީވަނީ ކުރީގެ ޔަހޫދީ ސަރުކާރުން ކޮއްފަހުރި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ އެބަފެނޭހެން މާފުށީ ޖަލުގެ ހާއްސަ ކޮށިން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްމާލުކަލޭފާނު

08 March 2020

އަހަރެމެން ހާދަ ވަރަކަށޭ ގައްޑާވާހަކަ މިދައްކަނީ. ރާއްޖެއަށްވުރެ މާބޮޑެތި ޓެކުނޮލޮޖީ އަދި އިގްތިސާދީގޮތުން މާކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކަށް މިވައިރަސް މާއަވަހަށް އަރައިފި. އަހަރެމެންނަށް މިހާދުވަސްވަންދެންވެސް އިފާއްޓާލެވުނުކަމަށްޓަކާ ޝުކުރުކޮށްބަލަ. ޝުކުރުވެރިވާބައެއްނޫން މިތާ މިއުޅެނީ..... ޓުއަރިޒަމް އެކޮށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ޖެހޭނީ ބަނޑަށް. ދެން އޮންނާނީ ޖަނަވާރީ އުސޫލު. އެކަމުގައިވެސް ދިވެހިންނަކީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑަ ކަތީބު

08 March 2020

މިފަދަ ބޮޑު ނުރައްކަލަށް މުޅިގައުމު ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ގައުމުގެ ރައީސް ރައްޔަތުންނަށް ހިތްވަރުދީ ކެއްތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބުކޮށް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުނުވާތީ ހައިރާންވޭ. އެހެންގައުމުތަކުގަ މިކަމުގެ އިސްސަފުގަ ރައީސް ނުވަތަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އަވަދިނެތި އުޅޭތަން ހަބަރުތަކުން ފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

..އެއް ..

08 March 2020

ރައީސް އެއޮތީ ވިދާޅުވެފައި، މިވަޤުތަކީ އިރުޝާދަށް ތަބަޢަވުން..

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކުންޖު

08 March 2020

މިބަލީގަ ބޮޑަށް ނުރައްކާ ބޮޑީ ހަކުރުބަލި، ލޭމައްޗަށްދާ، ކިނޑުނީ މައްސަލަ ނުވަތަ ނޭވާލާނިޒާމުގެ ބަލިތަށް ހުންނަ މީހުންނަށޭ އެބަބުނޭ، ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން މަތީ މީހުންނަށޭ، އެފަދަ މީހުން ބޭރުތެރޭ އުޅުމަކީ ސޭފު ގޮތަކަށް ނުވާނެ، އެހެންވީމަ އެފަދަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ލުޔެއް ސަރުކާރުން ދެއްވައިފިއްޔާ ހާދަ ރަގަޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454