ކޮވިޑް-19: މޮބައިލް ފޯނު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ދިރާގުން ކިޔައިދީފި

އަތް ދޮވެފީމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު އަތް ދޮވެގެން ވެސް، އަހަރެމެންނަށް މި އަތްލެވެނީ ހަޑިވެފައިވާ ފޯނެއްގައި ކަމެއް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާހަނާއަށް ވުރެ، ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން އަމިއްލަ އަތުގައި ގެންގުޅޭ ފޯނުގައި ހިމެނޭ ޖަރާސީމު 10 ޕަސެންޓު ގިނަ އެވެ.


އެހެންވެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ދިރާގުން މި ކިޔައިދެނީ، ޖަރާސީމު ނައްތާލައި ފޯނު ސާފުކުރާނެ ގޮތެވެ.

އެ ކުންފުނިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ބުނާގޮތުން ފޯނު ސާފުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެ ފޯނު ނިއްވާލުމެވެ. ދެން، ފޯނު އޮތީ ކަވަރެއް ކަހަލަ އެއްޗަކަށް ލާފައި ނަމަ އެ ކަވަރެއް ނަގަންވީ އެވެ. އެއަށްފަހު ޓިޝޫ ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނާއި ކަވަރު ރަނގަޅަށް ފޮހެލަންވީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަންވީ އެވެ.

ފެނަށް، ކުޑަ ސައިބޯނި ކޮޅެއް ލުމަށްފަހު މައިކްރޯ ފައިބާ ނުވަތަ އައިނު ފުހޭ ފަދަ ފޮތިކޮޅު ތެއްމާލާށެވެ. އެ ފޮތިކޮޅުން ކަވަރު އަދި ފޯނުގެ މައިކް، ޗާޖިން އަދި ސްޕީކާ ޕޮޓަށް ފެން ނޭޅޭ ގޮތަށް ފޮހެލަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭނީ ޓިޝޫ ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނު އަދި ކަވަރު ރަނގަޅު ހިއްކާލުމެވެ.

އެ ވީޑިއޯގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭޑީކޭގެ ޗީފް އޮފް މެޑިކަލް، ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފު ވިދާޅުވީ އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް ބަލި އެރުން ހުއްޓުވުމަށް އަމިއްލަ އަށް ކުރެވޭނެ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާގައި އުފަންވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި ހުރި ނުވަ މީހަކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވެ އެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި އެ ބަލި 137،703 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 70،690 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 5،080 މީހުންނެވެ.